Seksuaalirikoksen uusimisen ehkäisemiseksi tarkoitettu lääkehoito ja siihen liittyvä muu hoito voi jatkossa olla osa valvottua koevapautta ja ehdonalaisen vapauden järjestelmää. Eduskunnan lakivaliokunta antoi perjantaina 26. huhtikuuta asiasta mietinnön (LaVM 7/2013).

Valvotussa koevapaudessa vanki sijoitetaan vankilan ulkopuolelle teknisin välinein tai muulla tavoin valvottavaksi enintään kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapauttamista. Valvotun koevapauden aikana vangin on noudatettava valvottuun koevapauteen liittyviä velvoitteita, kuten päihteettömyyttä.  Valvotun koevapauden ehdoksi voidaan jatkossa asettaa, että seksuaalirikoksesta tuomittu vanki sitoutuu noudattamaan hänelle seksuaalirikoksen uusimisen ehkäisemiseksi määrättyä lääkehoitoa. Lääkehoitoon voidaan liittää muita hoitomuotoja, kuten psykoterapiaa ja ryhmäterapiaa. Samalla vangin on sitouduttava lääkehoidon jatkamiseen myös ehdonalaisen vapauden aikana.

Lakivaliokunta pitää tärkeänä, että seksuaalirikosten uusimisriskiä pyritään vähentämään mahdollisimman monin keinoin. Ehdotetut uudistukset merkitsevät lisäkeinoa, jolla seksuaalirikosten uusimisriskiä voidaan vähentää vankeusajan jälkeen ja näin entisestään tehostaa riskin vähentämistä. Valiokunta pitää lisäkeinon käyttöön ottoa tärkeänä ottaen huomioon, että nykyisin seksuaalirikoksista tuomittu vanki, joka ei pääse valvottuun koevapauteen, vapautuu aikanaan ehdonalaiseen vapauteen ilman lääkehoitoa ja valvontaa.

Samalla valvotun koevapauden sääntelyä tarkistetaan. Uudessa laissa säädetään nykyistä yksityiskohtaisemmin koevapauden edellytyksistä, sisällöstä ja täytäntöönpanosta. Keskeisin uudistus koskee sähköisen valvonnan käyttöönottoa valvottuun koevapauteen sijoitetun valvonnassa. Vastaavanlainen sähköinen valvonta on otettu käyttöön valvontarangaistuksessa, jota koskeva sääntely on tullut voimaan vuonna 2011. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.