Talousvaliokunnan mietintö biopolttoaineita ja bionesteitä koskevasta lakiesityksestä valmistui perjantaina 26. huhtikuuta. Valiokunta toteaa, että lakiesitys liittyy kiinteästi niihin EU-sääntelyssä Suomelle asetettujen velvoitteiden täyttämiseen, jotka koskevat uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Esitys pohjautuu erityisesti RES-direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. RES-direktiivin mukaan vuonna 2020 uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tulee kattaa 20 prosenttia energian kokonaisloppukulutuksesta yhteisössä. Kullekin EU-jäsenvaltiolle on tämän perusteella asetettu oma sitova uusiutuvan energian tavoitteensa.

Lakiesityksellä täydennetään ja tarkennetaan jo voimassaolevaa sääntelyä. Kansalliseen sääntelyyn otetuista direktiiviviittauksista luovutaan ja säännellään direktiivin keskeisestä sisällöstä laissa. Uusina, direktiiviin sisältymättöminä säännöksinä otetaan käyttöön määritelmät, jotka selkeyttävät erityisesti tähde- ja prosessitähde käsitteitä. Valiokunta toteaa, että biopolttoaineiden osalta metsäteollisuus on keskeisessä asemassa Suomen velvoitteita täytettäessä.

Uusi sääntely selkeyttää myös menettelytapoja ja keskittää viranomaistehtävät Energiamarkkinavirastoon. Viraston tehtävänä olisi jatkossa muun muassa hyväksyä toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä ja todentajat, antaa niin kutsuttua tuplalaskentaa koskevia ennakkoratkaisuja sekä valvoa kestävyyskriteerien täyttymistä. Energiamarkkinavirasto hyväksyy tapauskohtaisen harkinnan ja kokonaisarvioinnin perusteella ne aineet, joiden tuotannon voidaan katsoa täyttävän RES-direktiivissä asetetut edellytykset. Valiokunta korostaa mietinnössään, että toimijoiden on voitava luottaa viranomaisten tulkintakäytännön johdonmukaisuuteen.

Valiokunta ehdottaa mietinnössään lakiesityksen hyväksymistä hallituksen esityksen mukaisena (TaVM 9/2013 vp — HE 13/2013 vp).

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.