Sisäministeri Päivi Räsänen

– Käsivarren Kilpisjärvelle perustetaan Rajavartiolaitoksen ja poliisin yhteinen partiotukikohta, jota molempien viranomaisten omat partiot sekä viranomaisten yhteispartiot voivat hyödyntää alueen turvallisuustehtävissä. Partiotukikohta mahdollistaa myös pitempiaikaisen helikopteritoiminnan Käsivarren alueella, kertoi sisäministeri Päivi Räsänen vieraillessaan Kilpisjärvellä 30.4.

Räsänen tutustui alkuviikosta Käsivarren alueen turvallisuustilanteeseen. Lapin rajavartiostoa koskevia sopeuttamistoimia suunniteltaessa ja toteutettaessa on Räsäsen mukaan kattavasti arvioitu niiden vaikutuksia Lapin alueen turvallisuuteen ja Rajavartiolaitoksen tehtävien toteuttamiseen laajemminkin.

Rajavartioasemien lakkauttamisesta aiheutuvia muutoksia kompensoidaan lisäämällä partioiden liikkuvuutta, kehittämällä teknisiä valvontajärjestelmiä ja uudistamalla ilma-alustoimintaa.

Kilpisjärvellä sijaitseva Siilastuvan rajavartioasema lakkautetaan ja siellä nyt työskentelevät neljä henkilöä siirretään Muonion rajavartioasemalle. Muonion rajavartioasemalla tulee työskentelemään vuoden 2014 alussa 18 henkilöä. Siilastuvan lakkauttaminen ei käytännössä vaikuta rajavartiolaitoksen lentotoimintaan alueella.

-Käsivarren alueen partiointi pyritään suunnittelemaan niin, että poliisin ja Rajavartiolaitoksen partiot sekä yhteispartiot ovat alueella eri aikoina. Tällöin viranomaistoiminta on ajallisesti kattavampaa. Viranomaisten yhteistoimintaa kehittämällä voidaan vähenevillä resursseilla varmistaa myös Lapin alueella riittävä turvallisuuden taso, Räsänen totesi.

Parhaillaan sisäministeriössä valmisteilla olevassa rajavartiolainsäädännön uudistamishankkeessa on tarkoitus huomioida harvaan asuttujen alueiden turvallisuustarpeet. Lakiin kirjoitetaan säädökset, joilla mahdollistetaan viranomaisten resurssien tehokkaampi yhteiskäyttö muun muassa yhteispartioinnissa ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitotehtävissä.

Käsivarren vierailullaan ministeri Räsänen keskusteli alueen viranomaisten ja kuntien edustajien kanssa kansalaisten turvallisuudesta ja muutoksista viranomaistoimintaan liittyen. Hän tapasi muun muassa Enontekiön kunnan edustajia sekä tutustui Kilpisjärven kylään.

Poliisille kansainvälinen yhteistyö on arkipäivää Lapissa

Poliisilla on hyviä kokemuksia viranomaisyhteistyöstä Lapin harvaan asutuilla alueilla. Yh-teispartiointi lisää turvallisuuspalvelujen saatavuutta ja viranomaisten näkyvyyttä. Yhteispartioinnin tarkoituksenmukainen toteutus edellyttää yhteistä suunnittelua. Lisäksi partiointiin osallistuvien viranomaisten tulee tuntea riittävän hyvin toistensa toimintatavat ja taktiikka.

Kansainvälinen viranomaisyhteistyö on Peräpohjolan poliisille arkipäivää. Poliisi on käynnistänyt keskustelun yhteistyön kehittämiseksi Tromssan poliisin ja turvallisuusviranomaisten kanssa. Enontekiön Hetta, Muonio ja Rovaniemi ovat Kilpisjärven asukkaiden mielestä liian kaukana.

-Sisäministeriö on tehnyt alustavan selvityksen Suomen ja Ruotsin poliisiviranomaisten yh-teispartioinnista Suomen ja Ruotsin raja-alueilla. Yhteispartioinnin käynnistäminen näyttäisi selvityksen perusteella edellyttävän valtiosopimusta. Sisäministeriön tavoitteena on käynnistää neuvottelut lähiaikoina, jotta maiden yhteispartiot voisivat aloittaa toimintansa mahdollisimman pian. Ruotsin oikeusministeri vierailee Suomessa lähiaikoina. Tavoitteenani on keskustella tästä asiasta hänen kanssaan, toteaa Räsänen.

Räsäsen mukaan poliisin hallintorakenneuudistus ei heikennä Lapin poliisin palveluita. -Päinvastoin uudistusta valmisteltaessa on linjattu, että harvaan asuttujen alueiden poliisipalveluihin kiinnitetään erityistä huomiota. Utsjoelle on jo lisätty yksi poliisimies. Tavoitteena on, että kun vuoden 2014 alussa Lapin poliisilaitos ja Peräpohjolan poliisilaitos yhdistyvät yhdeksi poliisilaitokseksi, Enontekiölle sijoitettujen poliisimiesten määrää tarkastellaan vielä erikseen, Räsänen totesi.

Räsäsen mukaan myöskään Liikkuvan poliisin lakkauttaminen ei tule heikentämään poliisi-palveluita Lapin alueella.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.