Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen edustaa kokouksissa Suomea

Euroryhmä ja Ecofin-neuvosto kokoontuvat Brysselissä maanantaina 13. ja tiistaina 14.5.2013. Esillä ovat mm. kriisimaiden sopeutusohjelmat sekä veronkierron estäminen. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen edustaa kokouksissa Suomea.

Euroryhmä keskustelee maanantaina taloustilanteesta komission kevätennusteen pohjalta. Lisäksi esillä ovat väliarviot Kreikan, Portugalin ja Kyproksen sopeutusohjelmista.

Tiistaina Ecofin-neuvoston on tarkoitus antaa päätelmät veronkierron ja veropetosten estämisestä komission joulukuussa 2012 julkaiseman toimintasuunnitelman pohjalta. Neuvosto korostaa veronkierron ja veropetosten vastaisten toimien tärkeyttä. Suomi suhtautuu myönteisesti komission toimintasuunnitelmaan ja toimenpide-ehdotuksiin. Suomi katsoo, että jäsenvaltioiden veropohjia kaventavat vääristymät olisi korjattava kaikkien jäsenvaltioiden yhteisellä toimintamallilla. Luonnos neuvoston päätelmiksi on Suomen hyväksyttävissä.

Valtiovarainministerit pyrkivät yhteisymmärrykseen säästöverodirektiiviin tehtävistä muutoksista. Komission ehdotuksessa muutettaisiin tosiasiallisen edunsaajan, maksuasiamiehen (eli ilmoitusvelvollisen) ja koronmaksun määritelmiä. Lisäksi parannettaisiin vaihdettavien tietojen laatua. Säästöverodirektiivin lopullisena tavoitteena on varmistaa jäsenvaltioissa asuvan henkilön toisesta jäsenvaltiosta saamien säästöistä kertyneiden korkotulojen tosiasiallinen verotus asuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.  Luxemburg on ilmoittanut siirtyvänsä soveltamaan automaattista tietojenvaihtoa säästödirektiivissä sovitulla tavalla 1.1.2015 lukien. Suomi kannattaa säästöverodirektiivin uudistamista.

Neuvoston on myös tarkoitus hyväksyä neuvottelumandaatin myöntäminen komissiolle Sveitsin, Liechtensteinin, Monacon, Andorran ja San Marinon kanssa tehtyjen säästöverosopimusten muuttamiseksi. Sopimuksissa tulee huomioida rajat ylittävässä yhteistyössä ja tietojenvaihdon parantumisessa tapahtunut kansainvälinen kehitys. Suomi kannattaa neuvottelumandaatin myöntämistä komissiolle.

Pankkien elvytys- ja kriisinratkaisuvälineistö

Valtiovarainministerit keskustelevat komission ehdotuksesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä. Suomi suhtautuu myönteisesti ehdotukseen, koska se poistaa merkittävän puutteen EU:n finanssimarkkinalainsäädännöstä. Suomi pitää tärkeänä, että EU:n tasolla on olemassa yhteisesti sovitut vähimmäisvaatimukset sisältävä kriisinratkaisuvälineistö ja näitä välineitä käyttävien viranomaisten EU:n laajuinen verkosto.

Ecofin-neuvosto keskustelee myös ns. makrotaloudellisista epävakauksista. Suomen makrotalouden epävakaudet liittyvät keskeisesti kilpailukyvyn ja viennin markkinaosuuden heikkenemiseen. Keskustelu painottuu kuitenkin Espanjan ja Slovenian tilanteisiin ja kysymykseen, siitä tulisiko ne asettaa makrotalouden epävakauksien menettelyn korjaavaan osaan.

Valtiovarainministerit käyvät vielä läpi G20 valtiovarainministereiden ja keskuspankkiirien kokouksen sekä IMF/Maailmanpankin 2013 kevätkokousten tuloksia. IMF-kokousten pääviestinä oli maailmantalouden kolmitahtinen elpyminen: EU on hitaan kasvun uralla, Yhdysvalloissa menee paremmin ja kehittyvissä talouksissa erittäin hyvin.Maailmanpankin uuden strategian keskeisiksi tavoitteiksi hahmoteltiin äärimmäisen köyhyyden poistamista ja entistä tasaisemmin jakautuvaa hyvinvointia. Kehityskomitean puheessaan valtiovarainministeri Urpilainen korosti hyvää hallintoa osallistavan kasvun edellytyksenä ja nosti esiin verotukseen, työllisyyteen ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä.

Ecofin-neuvostossa käsitellään myös komission esitystä Euroopan unionin toiseksi lisätalousarvioksi, jonka mukaan vuoden 2013 maksumäärärahoja lisättäisiin 11,2 miljardilla eurolla. Esitys liittyy Euroopan parlamentin vaateeseen kaikkien erääntyvien velvoitteiden maksamisesta tämän vuoden loppuun mennessä edellytyksenä kehysneuvottelujen loppuunsaattamiselle. Suomi pitää esitystä sellaisenaan liian suurena, mutta voi harkita kompromissiratkaisuja.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.