KT Kuntatyönantajien säästöselvityksen mukaan kunta-alalla arvioidaan säästettävän tänä vuonna henkilöstömenoista keskimäärin 2,9 %. Tämä on yli 600 miljoonaa euroa koko kunta-alan työvoimakustannuksista. Kunta-alan palkkasumma on henkilöstösivukuluineen tänä vuonna lähes 22 miljardia euroa. Säästötarvetta on lähes kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä.

Parikymmentä kuntatyönantajaa arvioi joutuvansa lomauttamaan osan henkilöstöstään tänä vuonna. Tiedusteluun vastanneissa kunnissa ja kuntayhtymissä arvioidaan lomautettavan noin 5 000 henkilöä, mikä on 1,5 % henkilöstöstä. Lomautuksen kesto on arviolta keskimäärin 17 kalenteripäivää.

Laajemmilta lomautuksilta vältytään yleensä niissä kunnissa, joissa on sovittu henkilöstöjärjestöjen kanssa esimerkiksi lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi tai säästötarkoituksessa pidettävistä palkattomista virka- ja työvapaista.

Taloudellisin perustein tapahtuvilta irtisanomisilta vältyttäneen lähes kokonaan ainakin vielä tänä vuonna.

Valtaosa säästöistä (2,5 % palkkasummasta) arvioidaan saavutettavan muilla keinoin. Muita keinoja ovat töiden ja toimintojen uudelleenjärjestely tai tehostaminen sekä luonnollisen poistuman hyödyntäminen. Täyttölupamenettelyt ovat yleisiä. Rekrytointia tiukennetaan mm. vähentämällä sijaisten ja muiden määräaikaisten käyttöä sekä jättämällä virkoja ja toimia täyttämättä. Monissa kunnissa ja kuntayhtymissä on tehty useammalle vuodelle ulottuvia talouden tasapainottamisohjelmia.

Kuntasektorin kokonaissäästötarve on tämän vuoden osalta selvästi viime vuosia suurempi. Tarvittavia säästöjä haetaan erityisesti henkilöstömenoista, sillä palkkakustannukset muodostavat kuntien ja kuntayhtymien menoista noin puolet ja sosiaali- sekä terveyspuolella jopa 70 %. Suurimmassa osassa kuntaorganisaatioista lopullisia päätöksiä kuluvan vuoden säästötoimenpiteistä ei ole vielä tehty ja ratkaisut siirtyvät pitkälle syksyyn.

KT Kuntatyönantajien kevään aikana tekemä säästötiedustelu kohdistettiin työnantajien edustajille kuntiin ja kuntayhtymiin. Tiedusteluun vastasi 261 kuntaa ja kuntayhtymää ja se kattaa 75 % koko kunta-alan henkilöstöstä.

Kuntatalouden nopea heikentyminen pakottaa säästöihin ja tehtävien karsintaan

Taloudellinen tilanne on heikentynyt kunnissa ja kuntayhtymissä tänä vuonna nopeasti. Yleisen taloustilanteen ongelmat heijastuvat kuntatalouteen aina viiveellä, joten myös lähivuodet tulevat olemaan kunta-alalle taloudellisesti vaikeita. Kunnilla on taloudelliseen kantokykyynsä nähden liian paljon tehtäviä ja velvoitteita. Hallituksen kehysriihessä päättämää tavoitetta vähentää kuntien velvoitteita on kiirehdittävä.

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen korostaa työmarkkinaratkaisujen merkitystä sopimusten muodosta riippumatta kuntatalouden sopeuttamisessa. Hänen mukaansa työvoimakustannuksia ei ole varaa lisätä nykyoloissa. Jalonen pitää paikallisia sopeutussopimuksia tarpeellisina ja odottaa kunta-alan palkansaajajärjestöiltä malttia ja yhteistyöhenkeä. Paikallisesti sopimalla voidaan välttää lomautuksia sekä turvata kunnalliset palvelut ja työpaikkojen säilyminen myös tulevaisuudessa.

Kunta-alan henkilöstömäärä kääntynyt laskuun

Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan kunta-alan henkilöstömäärä kääntyi laskuun viime vuonna. Lokakuussa 2012 kuntasektorilla työskenteli 437 000 palkansaajaa eli 4 000 henkilöä edellisvuotta vähemmän. KT:n ennusteen mukaan henkilöstömäärän arvioidaan laskevan vuoteen 2015 mennessä 428 000:een ja pysyvän tässä tasossa vuoteen 2020.

Tiedotustilaisuuden kalvot – Säästötiedustelu 2013(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.