(2.9.2013)

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan uutta lakia itsemääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveydenhuolto ovat toimintakulttuurin, henkilöstön ja asiakkaiden oikeuksien näkökulmasta edelleen niin erilaisissa asemissa, että ehdotettua yhteistä lakikokonaisuutta olisi mahdoton hallita ja se johtaisi helposti toimintakyvyltään rajoittuneiden sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien loukkaamiseen. Siksi sosiaali- ja terveydenhuollosta tulisi tässä säätää valmisteilla olevassa laissa erikseen.

– Lainsäädäntötyön alkuperäisenä tavoitteena oli edistää asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä. Nyt kuitenkin esitetty lakiehdotus oikeuttaisi sosiaalihuollon ammattihenkilöitä tekemään asiakkaiden kotona lakiin perustuvia rajoitustoimenpiteitä. Laki antaisi näissä tilanteissa liian suuren liikkumavaran yksittäiselle sosiaalihuollon työntekijälle mahdollistaen ja altistaen toimintakyvyltään rajoittuneen asiakkaan hoitohenkilön vallankäytölle, jota on mahdotonta valvoa tai jälkeenpäin arvioida. Nykyisen säätelemättömän tilanteen tueksi tarvitaan selkeää lakia, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Akaan-Penttilä.

Lakiesityksessä ehdotettuja itsemääräämisoikeuden rajoitustoimenpiteitä ei voida pitää hyväksyttävinä yksityiskodissa, joka ei ole ympärivuorokautisen hoitohenkilökunnan avun piirissä eikä yhteydessä toimintayksikköön.

– Ohjaavana tekijänä lainsäädäntötyölle ei saa olla resurssinäkökulma. Lait tulee säätää sosiaalihuollon asiakkaiden edun, ihmisarvon ja perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen lähtökohdista. Muutoin oikeusvaltion perusta, perusoikeudet, menettävät merkityksensä ja luottamus oikeusvaltioon menetetään, painottaa Elina Akaan-Penttilä.

Suomen allekirjoittaman ja hyväksymän YK:n vammaissopimuksen mukaan on varmistettava, että vammaiset henkilöt eivät joudu laittoman tai mielivaltaisen vapaudenriiston kohteeksi eikä ihmisen vammaisuus missään tilanteessa oikeuta hänen vapautensa riistoon. YK:n vammaissopimus edellyttää kansallisen lainsäädännön saattamista sopimuksen mukaiseksi. Se ei tämän lakiehdotuksen läpi mennessä toteutuisi. Nimitetty työryhmä työstää lakiluonnosta edelleen saatujen kommenttien perusteella ja lakiesityksen pitäisi olla valmis tämän vuoden loppuun mennessä.

Invalidiliitto ry

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Invalidiliitto tekee työtä yhteiskunnassa niin, että toimiva arki mahdollistaa fyysisesti vammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän. www.invalidiliitto.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.