Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamies Melchior Wathelet antaa torstaina 5. syyskuuta ratkaisuehdotuksen Suomen tekemään valitukseen, joka koskee komission käynnistämän rikkomusmenettelyn asiakirjojen julkisuutta.

Asiassa on kyse siitä, että portugalilainen ympäristöjärjestö Liga para a Protecção da Natureza (LPN) pyysi komissiolta oikeutta tutustua asiakirjoihin, jotka liittyivät komission Portugalia vastaan käynnistämään rikkomusmenettelyyn koskien Sabor-joen patohanketta.

Komissio päätti kuitenkin luovuttaa vain osan pyydetyistä asiakirjoista. Komissio perusteli päätöstään erityisesti sillä, että rikkomusmenettelyssä tulee vallita komission ja asianomaisen jäsenvaltion keskinäin luottamus, jotta ne voivat käydä neuvotteluja ja tehdä kompromisseja ratkaistakseen kiistan sovinnollisesti. Komissio katsoi myös, että asiaan ei liity ylivoimaista yleistä etua, joka edellyttäisi asiakirjojen luovuttamista. LPN nosti komission päätöksen kumoamiseksi kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa, joka hylkäsi kanteen 9.9.2011 antamallaan tuomiolla (asia T-29/08).

Suomi teki kyseisestä tuomiosta valituksen unionin tuomioistuimeen. Suomi katsoi, että komissio oli jättänyt luovuttamatta pyydetyt asiakirjat virheellisin perustein, ja että yleisen tuomioistuimen olisi tullut kumota komission päätös. Valituksessa katsottiin erityisesti, että komissio ei voi nojautua yleiseen olettamaan, jonka mukaan se voi jättää luovuttamatta kaikki käynnissä oleviin rikkomusmenettelyihin liittyvät asiakirjat. Lisäksi Suomi katsoi, että komission olisi tullut asiaan liittyvää ylivoimaista yleistä etua arvioidessaan ottaa huomioon, että kyse oli ympäristön tilaan liittyvästä menettelystä.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto unionin oikeuden oikeasta tulkinnasta eikä se sido unionin tuomioistuinta. Unionin tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Julkisasiamiehen antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa unionin tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä niiden antamispäivänä. Tapauksen asianumerot ovat C-514/11 P ja C-605/11 P.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.