229320_220163861343673_6987982_n

Kouvolan kaupungin organisaatiota ja henkilöstöä koskevat selvitykset ovat valmis- tuneet. Kaupunginjohtaja esittää 9.9.2013 kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että Kouvolan kaupungilla käynnistetään yhteistoimintamenettely, jonka tavoitteena on 600 henkilön vähennys vuoden 2014 loppuun mennessä. Esityksen taustalla on kaupungin talouden kiristyminen, joka johtuu pääosin alueen työpaikkamenetyksistä, valtionosuusleikkauksista sekä palvelujen kysynnässä tapahtuneista muutoksista.

Henkilöstösuunnitelmaan liittyvä kaupungin oma selvitys

Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstösuunnitelman 3.12.2012 ja edellytti, että toimialat valmistelevat esitykset henkilöstömitoituksesta kesään 2013 mennessä. Henkilöstösuunnitelman mukaan vähentämistavoite vuosina 2012- 2015 on yhteensä 325 henkilötyövuotta. Esityksissä tuli huomioida konsernirakenteen uudistaminen, toimintojen järjestäminen sekä kuntaliitokseen 2009 liittyvän henkilöstön irtisanomissuojan päättyminen 2013.

Kaupungin johtoryhmän ohjauksessa viranhaltijatyönä tehty selvitys perustuu pääosin nykyiseen organisaatio- ja palvelurakenteeseen. Selvityksen mukaan asetettu tavoite saavutetaan lähes kokonaan eläkepoistuman ja määräaikaisen henkilöstön vähentämisen kautta sekä hyödyntämällä muuta henkilöstön vaihtuvuutta.

Henkilöstömäärään voidaan vaikuttaa myös toimintatapamuutoksilla, toimintojen ulkoistamisella ja lakkauttamisella, mitoitusten muutoksilla sekä palveluverkkoa ja palvelutasoa koskevilla päätöksillä. Näillä toimenpiteillä voidaan saavuttaa vuosina 2014- 2017 henkilöstösuunnitelmassa esitetyn lisäksi noin 170 henkilötyövuoden vähennys. Kaupungin oman selvityksen mukaan on siis mahdollista vähentää yhteensä noin 500 henkilötyövuotta.

Pertec Consulting Oy:n selvitys talouden tasapainottamiseksi

Kaupunginhallitus päätti 27.5.2013 palkata Pertec Consulting Oy:n selvittämään kaupungin henkilöstömitoitusta osana kaupungin talouden tasapainottamista. Konsultti on antanut arvion ja ehdotuksen nykyiseen tilanteeseen parhaiten soveltuvasta organisaatiorakenteesta ja -mallista sekä tarvittavasta henkilöstön määrästä toimialakohtaisesti. Tavoitteena on luoda tehokas ja palvelukykyinen organisaatio, joka pystyy parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan nykyisen ja tulevan toimintaympäristön vaatimuksiin. Taustatutkimuksessaan konsultti tunnisti mm. tarpeen selkeyttää rakenteita, vähentää esimiestasoja ja esimiesten määrää sekä poistaa organisaation sisäisiä raja-aitoja.

Pertecin mielestä henkilöstön vähentämistavoitteeksi tulisi ottaa lähes 600 työntekijän vähentäminen. Selvitys sisältää nykyisen organisaation mittavaa yksinkertaistamista ja esittää mm. tukipalvelujen keskittämistä, konserniohjauksen ja johtoryhmätyöskentelyn vahvistamista, johdon ja asiakasrajapinnan lähentämistä sekä elinkeinotoimen aseman vahvistamista. Suunnitelman toimeenpano vaatii Pertecin toimitusjohtaja Pentti Sydänmaanlakan mukaan vahvaa johtamismallia sekä hyvää yhteistyötä virkamiesjohdon ja poliittisen johdon välillä.

Esitys kaupunginhallitukselle koostetaan selvitysten pohjalta

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikan mukaan päätettäväksi tulevilla keinoilla Kouvola yrittää hillitä veronkorotuspaineita, joita heikentyvä työllisyystilanne, verotulojen romahtaminen sekä kasvava ikääntyvän väestön hoidontarve aiheuttavat. Kouvolan ja koko Suomen kuntatalouden ongelmat eivät ole ohimenevä suhdannevaihtelu, vaan pysyvämpi tila. Tuhansien teollisten työpaikkojen menettäminen on ollut paikallisesti kova menetys, joten keinot talouden tasapainottamiseksi ovat kovat.

– Larikka korostaa, että nyt tehdyillä Pertecin ja kaupungin omien selvitysten pohjalta saadaan tehtyä esitys, joka vastaa valtuustokauden alussa esitettyihin haasteisiin kaupungin talouden tasapainottamiseksi.

Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki toteaa, että kuntatalouden kiristymisen takia organisaatiota ja henkilöstömitoitusta koskevat ratkaisut ovat välttämättömiä. Kaupunginjohtaja painottaa että nyt kyseessä ovat toimialojen ja konsultin näkemykset, jotka analysoidaan perusteellisesti. Pectecin raportti täydentää kaupungin omaa selvitystä ja tuo uusia näkökulmia organisaation kehittämiseen. Selvityksen pohjalta valmistellaan esitykset organisaatiorakenteesta ja henkilöstömitoituksesta. Kaupunginjohtaja pitää tärkeänä, että valmistelu tehdään mahdollisimman avoimesti siten, että henkilöstöä kuullaan ja heitä pidetään ajan tasalla valmistelun etenemisestä.

Kaupunginjohtaja esittää 9.9.2013 kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että Kouvolan kaupungilla käynnistetään yhteistoimintamenettely, jonka tavoitteena on 600 henkilön vähennys vuoden 2014 loppuun mennessä.

Esityksen mukaan henkilöstövähennyksissä hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja: henkilöstön sopeuttamistoimia, organisaatiomuutoksia ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä, ulkoistuksia tai lakkautuksia, palvelujen laatutason laskemista, palveluverkkojen uudistamista sekä irtisanomisia. Tavoiteltava nettosäästö on vuositasolla noin 20 milj. euroa.

Linkit selvityksiin:
Kaupungin selvitys [pdf, 2 MB] ja liitekooste [pdf, 1 MB]
Pertecin selvitys [pdf, 2 MB] ja esittelydiat [pdf, 3 MB] [pdf, 3 MB]

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.