Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi huhtikuussa Vantaan kaupungille valvontapäätöksen, jossa kuntaa määrättiin noudattamaan toimeentulotukihakemusten käsittelyajasta annettuja määräaikoja. Käsittelyajat tuli saattaa lain mukaisiksi 31.7.2013 mennessä.

Aluehallintovirasto toteaa saamiensa selvitysten perusteella, että Vantaan kaupungin toimenpiteet tukihakemusten käsittelymääräaikojen noudattamiseksi ovat olleet asian-mukaisia ja käsittelyajat ovat tarkasteluhetkellä olleet lainmukaisia. Perusteita sosiaali-huoltolain 56 §:n mukaiselle uhkasakkomenettelylle ei siten ole olemassa. Aluehallin-tovirasto kuitenkin jatkaa toimeentulotuen käsittelyn määräaikojen seurantaa edelleen.

Lain mukaan toimeentulotukiasia on käsiteltävä kiireellisessä tapauksessa samana tai hakemusta seuraavana päivänä tai viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Aluehallintovirastoon saapuneiden kanteluiden ja yhteydenottojen mukaan hakemusten käsittelyajat olivat viivästyneet laissa säädetystä seitsemän arkipäivän määräajasta useita päiviä.

Aluehallintoviraston saaman selvityksen mukaan toimeentulotukihakemusten käsittelyaika on heinäkuussa 2013 ollut alle seitsemän arkipäivää kaikissa toimeentulotukea käsittelevissä työpisteissä. Keskimääräinen käsittelyaika oli kaksi arkipäivää eikä käsittelyssä ollut ruuhkaa, vaikka toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on Vantaalla kasvanut vuoden alusta 17 %.

Vantaalla panostettu toimeentulotukihakemusten käsittelyyn

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollossa on tehty lukuisia toimenpiteitä toimeentulotuen käsitte-lyaikojen korjaamiseksi. Aikuissosiaalityöhön on palkattu 12 etuuskäsittelijää ja lisäksi viisi määräaikaista sijaista toimeentulotuen valmistelutehtäviin. Järjestelyllä pyritään vastaamaan asiakasmäärien vaihteluihin joustavasti ja nopeasti. Syksyn kuluessa työntekijöiden määrä arvioidaan siten, ettei työvoimavajausta pääse syntymään jatkossakaan.

Asiakkaille on tehty yhä useammin pidempikestoisia päätöksiä. Syksyllä pyritään myös ottamaan käyttöön sähköinen toimeentulotuen asiointimahdollisuus, joka nopeuttaa käsittelyä.

Perustoimeentulotuen käsittelyä on Vantaalla organisoitu uudelleen ja yhteistyötä Kelan kanssa kehitetty. Erityistä huomiota on kiinnitetty työntekijöiden hyvinvointiin sekä johtamis- ja palkitse-misjärjestelmiin.

Aluehallintovirasto korostaa, että laissa säädetyt määräajat toimeentulotukihakemusten käsittelylle ovat ehdottomat. Vantaalla määräajat on selvitysten mukaan saatettu laissa säädetylle tasolle vasta heinäkuun aikana. Koska näyttöä tilanteen pysyvästä korjaantumisesta ei vielä ole, pitää aluehallintovirasto perusteltuna jatkaa toimeentulotuen käsittelymääräaikojen seurantaa edelleen. Selvitys määräaikojen toteutumisesta ajalta 1.9.2013 – 28.2.2014 on annettava aluehallintovirastolle 14.3.2014 mennessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.