396px-Jyväskylä.vaakuna.svg

Kaupunginjohtaja Markku Andersson toi tänään kaupunginhallitukselle tiedoksi, että Jyväskylän kaupunki valmistelee yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamista. Neuvottelut on aloitettava, koska ensi vuoden talous on heikkenemässä merkittävästi kevään tilanteesta.

Vuoden 2013 talousarviossa on heinäkuun kuukausiraportin perusteella 13,4 miljoonan euron ylitysuhka. Mikäli ylitysuhka toteutuu, vuoden 2013 tilinpäätöksen alijäämä on -70 miljoonaa euroa ja lainakannan kasvu yli 60 miljoonaa euroa.

Vuotta 2014 koskevat arviot verotulojen ja valtionosuuksien kertymästä ovat selvästi heikommat, mitä talousarvion kehystä laadittaessa keväällä arvioitiin. Tuloarvioiden heikentymisestä johtuen keväällä lautakunnille asetetun 11,5 miljoonan euron käyttötalouden tasapainottamistoimenpiteillä ei saavuteta tavoitteeksi asetettua 30 miljoonan euron vuosikatetta vuoden 2014 tilinpäätöksessä ilman lisätoimenpiteitä.

Valtioneuvosto on hyväksynyt elokuun lopussa rakennepoliittisen uudistusohjelman talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi vuosiksi 2014-2017. Ohjelman mukaan ”Kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti. Miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla.” Jyväskylälle tämä tarkoittaa laskennallisesti noin 50 miljoonan euron menojen supistuksia.

Talousarviovalmistelun perusteella kuntien yhteistoimintalain mukaiset edellytykset neuvottelujen käynnistämiselle täyttyvät Jyväskylän osalta. Neuvottelut on syytä käynnistää, sillä talouden tasapainottamiseksi valtuustokauden 2013-2016 aikana tarvitaan kaikkia käytettävissä olevia keinoja.

Tässä vaiheessa ei suljeta pois mitään kuntien yhteistoimintalain mukaisia sopeuttamiskeinoja. Yhteistoimintalain neuvotteluvelvoitteeseen kuuluvat mm. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset työn organisoinnissa, palvelujen järjestämisen uudet periaatteet, irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomautukset. Kaupungin palveluksesta poistuu joko eläkkeelle tai muista syistä vuosittain noin 300 henkeä. Vapautuvien paikkojen täyttämättä jättäminen on merkittävä keino tasapainottaa taloutta mutta ei yksistään riittävä.

Yhteistoimintaneuvottelujen pohjana olevat säästötavoitteet sisältyvät 21.10.2013 julkistettavaan kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Yhteistoimintamenettely aloitetaan mahdollisimman pian. Yhteistoimintaneuvottelut koskettavat koko kaupunkiorganisaatiota mukaan lukien liikelaitokset.

Kaupungin edellytykset hoitaa nykyisiä palveluja ovat oleellisesti ja pysyväisluonteisesti heikentyneet. Kyse ei ole ohimenevästä suhdannevaihtelusta vaan rakenteellisesta tulojen ja menojen epätasapainosta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.