Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on Schengenin rajasäännöstön, paluudirektiivin ja EU:n matkustusasiakirjapäätöksen sekä Suomen lainsäädännön yhteensovittaminen. Esityksessä myös ehdotetaan, että vähemmistövaltuutetulle säädetään toimivalta valvoa ulkomaalaisten maasta poistamisen täytäntöönpanoa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia, ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia, säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettua lakia sekä vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annettua lakia.

Lakimuutokset kohdistuisivat pääasiassa viranomaisten menettelyihin. Ulkomaalaislakiin on tarkoitus lisätä uusia käsitteitä, kuten pääsyn epääminen. Ulkomaalaisen pääsy voitaisiin evätä rajanylityksen yhteydessä, jos henkilö ei täytä maahantulon edellytyksiä ja oleskelun on tarkoitus kestää alle kolme kuukautta. Epäämiseen liittyvä menettely edellyttäisi, että ulkomaalaisasioiden sähköiseen asiankäsittelyjärjestelmään tehtäisiin muutoksia. Muutosten toteuttamiseksi on esitetty 150.000 euron suuruista määrärahaa.

Läpinäkyvyyttä maasta poistamisen täytäntöönpanoon

Maasta poistamisten täytäntöönpanosta vastaa Suomessa poliisi tai rajatarkastusviranomainen. Vuonna 2012 Suomesta poistettiin 2 362 henkilöä.

Ulkomaalaisen maasta poistaminen perustuu joko käännyttämistä tai maasta karkottamista

koskevaan päätökseen. Tällä hetkellä mikään ulkopuolinen taho ei Suomessa valvo maasta poistamisen täytäntöönpanoa. Valvonta perustuu poliisin omiin raportteihin ja yleiseen laillisuusvalvontaan.

Hallituksen esityksen tavoitteena on kehittää maasta poistamisen valvontaa, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja vahvistaa sekä palautettavien henkilöiden että heidän saattajiensa oikeusturvaa. Komissio on korostanut valvonnasta vastaavan tahon itsenäistä roolia suhteessa tahoon, joka käytännössä toimeenpanee palautukset.

Esityksessä palautusten valvontaa ehdotetaan vähemmistövaltuutetulle. Valtuutettu voisi arvioida myös muita palauttamistapoja, kuten vapaaehtoista paluuta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Matkustusasiakirjoja koskevat ulkomaalaislain muutokset tulisivat kuitenkin voimaan myöhemmin säädettävänä ajankohtana.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.