filepicker-NWxCvHMfQKSovuAyhBOD_pills-3734b1

Monta sataa nuorta joutuu vuosittain sairaalahoitoon tahattoman myrkytyksen vuoksi. Vakavimmillaan myrkytys voi johtaa nuoren kuolemaan. Tapaturmaiset myrkytykset ovat nuorten toiseksi yleisin tapaturmaisen kuoleman aiheuttaja liikenneonnettomuuksien jälkeen. Tavallisimpia nuorten myrkytysten aiheuttajia ovat alkoholi sekä huumaus- ja lääkeaineet. Tänään  25. syyskuuta järjestettävässä lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumissa tarjotaan tietoa nuorten myrkytyksistä sekä keinoja niiden ehkäisemiseksi.

Nuorten alkoholi- ja muut päihdekokeilut yleistyvät murrosiässä. Nuoren elimistö reagoi alkoholiin voimakkaammin kuin aikuisen, mikä lisää vaarallisen alkoholimyrkytyksen riskiä. Sairaalahoitoa vaativia alkoholimyrkytyksiä sattuu alle 25-vuotiaista etenkin varhaisnuorille. Sen sijaan eri aineiden sekakäytöstä johtuvia kuolemaan johtavia tapaturmia sattuu eniten täysi-ikäisille nuorille. Esimerkiksi alkoholi lisää monien lääkkeiden keskushermostoa lamaavia vaikutuksia.

Nuorten myrkytysten ehkäiseminen edellyttää tietoisuuden lisäämistä myrkytyksistä ja niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. On tunnistettava sekakäytön vaarat ja lisättävä nuorten tietoja aineiden vaarallisista yhteisvaikutuksista. Ehkäisevän päihdetyön menetelmillä erityisesti nuorten kasvuympäristöissä voidaan vähentää nuorten tapaturmaisia myrkytyksiä. Esimerkiksi tiukentamalla alkoholin myyntiä ja mainontaa voidaan vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja. Eri keinojen yhdistelmällä voidaan vaikuttaa nuorten asenteisiin ja päihteidenkäyttökulttuureihin.

Ammattilaisten olisi  suunnattava myrkytysten ehkäisyssä resursseja erityisesti tuen tarpeen varhaiseen tunnistamiseen, koska esimerkiksi mielenterveysongelmat ovat usein yhteydessä nuorten päihteiden käyttöön. Päihteitä ongelmallisesti käyttäville nuorille vertaistuki ja matalan kynnyksen palvelut ovat toimivia auttamiskeinoja.

”Nuorten myrkytysten ehkäisyssä tulee korostaa varhaista puuttumista ja tukea. Mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön yhteistyön vahvistaminen on tärkeää, esteet avun saamiseen on poistettava”, toteaa peruspalveluministeri Susanna Huovinen.

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/ohjelmat/kansallinen_lasten_ja_nuorten_tapaturmien_ehkaisyn_ohjelma

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.