315403_201003299963453_2262336_n

Tuusulassa on valmisteltu tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelmaa. Ensi syyslukukauden alusta alkaen esitetään viidestä koulusta ja yhdestä päiväkodista luopumista. Kouluverkkomuutosten avulla turvataan opetuksen määrä ja laatu tasa-arvoisesti kaikille tuusulalaisille oppilaille tiukentuneessa taloustilanteessa. Kouluverkkomuutosten tuomat säästöt tarjoavat paljon konkreettisia hyötyjä jokaiselle tuusulalaiselle oppilaalle. Säästöjen avulla estetään mm. ryhmäkokojen suureneminen ja opetuksen laadun huononeminen. Periaatepäätökset koulujen ja päiväkotien palveluverkkomuutoksista tehdään ensi vuoden talousarvion yhteydessä ja mahdolliset lopulliset päätökset ensi keväänä.

Tuusulan kasvatus- ja sivistystoimessa on valmisteltu laaja palveluverkkosuunnitelma, jossa on pohdittu, millainen tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkko Tuusulassa on. Koulu- ja päiväkotiverkkoa suunnitellaan käsi kädessä kaavoituksen kanssa. Palveluverkkosuunnitelma ulottuu aina vuoteen 2025 saakka. Tavoitteena on, että kaikille oppilaille ja päiväkotilapsille saadaan turvalliset ja terveelliset tilat, kun huonokuntoisemmista tiloista luovutaan. Lisäksi suunnitelman avulla vastataan Tuusulan kunnan tiukentuneeseen taloustilanteeseen. Nyt esitetyistä palveluverkkomuutoksista syntyy puolessa vuodessa noin 500 000 euron säästöt ja vuositasolla noin 1 miljoonan euron säästöt. Koulu- ja päiväkotiverkkomuutokset toisivat säästöjä vuokrakustannuksiin ja vähentäisivät investointipaineita, kun remontoitavia tiloja olisi vähemmän. Kouluverkkomuutosten avulla estetään ryhmäkokojen suureneminen ja opetuksen laadun huononeminen. Muutokset koulu- ja päiväkotiverkossa tapahtuisivat asteittain.

Ensimmäiset koulu- ja päiväkotiverkkomuutokset ensi vuonna

Kasvatus- ja sivistystoimen talousarviossa esitetään, että viisi tuusulalaista koulua suljetaan ensi vuoden syyslukukaudesta alkaen. Koulut ovat asteittain lakkautettava Kellokosken lukio, jossa uusia aloittavia opiskelijoita ei oteta syksystä 2014 lähtien ja Linjamäen koulu Kellokoskelta sekä Tuomalan, Klemetskogin ja Nahkelan koulut Etelä-Tuusulasta.

Linjamäen koulun oppilaat kävisivät jatkossa Ruukin koulua, Nahkelan koulun oppilaat Vaunukankaan koulua ja Tuomalan oppilaat Kirkonkylän koulua. Ruotsinkielisen opetuksen osalta tehtäisiin yhteistyötä Keravan ja Nurmijärven kanssa. Esitetyt muutokset koskevat noin 220 oppilasta ja opiskelijaa, 20 opettajaa tai muuta koulun henkilökuntaa. Kouluverkkomuutokset eivät aiheuta henkilöstön irtisanomisia. Tuusulan perusopetuksessa opiskelee lähes 5000 oppilasta, lukiossa 570 oppilasta ja kouluissa työskentelee noin 570 työntekijää.

Suljettavien koulujen oppilaat mahtuvat olemassa oleviin kouluihin, eivätkä esitetyt kouluverkkomuutokset aiheuta koulujen lisärakentamistarpeita. Oppilasennusteiden mukaan oppilasmäärä on laskemassa haja-asutusalueilla ja kasvamassa keskusta-alueilla. Nyt esitettävät kouluverkkomuutokset eivät myöskään aiheuttaisi merkittäviä muutoksia koulukuljetuskustannuksiin.

Myös tilapäisissä tiloissa sijaitsevaa Anttilan päiväkodin toimintaa Etelä-Tuusulasta esitetään siirrettäväksi toiseen yksikköön. Yksityiskohtaisempien suunnitelmien valmistuttua asiasta tiedotetaan tarkemmin.

Tiiviimpi kouluverkko tarjoaa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet opiskella kaikille oppilaille

Kouluverkkomuutosten avulla turvataan opetuksen määrä ja laatu tasa-arvoisesti kaikille oppilaille siten, että luokkakoot pidettäisiin pieninä ja oppilaat voisivat saada laadukasta opetusta ja opiskella asianmukaisissa koulutiloissa. Kouluverkkomuutosten tuomat säästöt tarjoavat paljon konkreettisia hyötyjä jokaiselle tuusulalaiselle oppilaalle. Tiiviimmässä kouluverkossa oppimateriaaliin ja -välineisiin voidaan satsata enemmän. Esimerkiksi tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tasoa voidaan kehittää, myös tieto- ja viestintätekniikan tukipalvelut paranevat. Lisäksi taito- ja taideaineiden opetustilat paranevat ja opettajien erityisosaamista pystytään käyttämään paremmin hyödyksi.

Tiiviimmässä kouluverkossa erilaiset koulunkäynnin tukimuodot ovat paremmin oppilaan saatavilla. Oppilashuollon (kouluterveydenhuolto, kuraattori, koulupsykologi) palvelut paranevat. Myös koulunkäyntiavustajia on useammin oppilaan saatavilla. Lisäksi koulukuljetusten järjestäminen helpottuu, kun reittien määrä vähenee.

Kouluverkkomuutosten vaihtoehtona on ryhmäkokojen suureneminen, tuntikehyksen supistaminen sekä leikkaukset opettajien ja avustajien määrään ja erityiseen tukeen.

Koulu- ja päiväkotiverkon muutoksista päätetään Tuusulan luottamuselimissä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee koulu- ja päiväkotiverkkomuutoksia kasvatus- ja sivistystoimen talousarvion yhteydessä kokouksessaan 1.10. Kunnanhallitus tekee esityksensä budjetista 18.11. ja valtuusto päättää ensi vuoden talousarviosta 9. joulukuuta. Jos valtuusto tekee periaatepäätöksen koulujen sulkemisesta talousarvion yhteydessä, tehdään lopulliset päätökset Tuusulan kouluverkosta ja sen muutoksista ensi keväänä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.