kuva180_4

Suomeen rakennetaan hyvää vauhtia uusia tuulivoimaloita. Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) halusi selvittää, mitä mieltä tuulivoimakuntien asukkaat ovat hankkeista niiden valmistuttua. Taloustutkimuksen tekemän kyselyn mukaan tuulivoimaan on sopeuduttu hyvin, siitä ei koeta olevan haittaa ja sitä toivotaan lisääkin omaan asuinkuntaan. Tutkimus tehtiin Iissä, Simossa, Tervolassa ja Merijärvellä, joihin kaikkiin on hiljattain rakennettu uusia tuulivoimaloita.

Asukkaat ovat sopeutuneet tuulivoimaan hyvin
”Tuulivoimakuntien asukkaat ovat pääsääntöisesti sopeutuneet tuulivoimaan, valtaosa asukkaista ei koe tuulivoimasta haittaa ja kaksi kolmasosaa haluaisi sitä lisää omaan kuntaansa. Olemassa olevan tuulivoiman määrää haluaisi vähentää vain pari prosenttia asukkaista”, STY:n toiminnanjohtaja Anni Mikkonen sanoo. ”Tuskin on olemassakaan sellaista muutosta tai hanketta, mitä joku ei vastustaisi. Tuulivoima ei tässä suhteessa eroa lainkaan muista yhteiskunnan hankkeista, mikä on alan kannalta erittäin hyvä tulos”, Mikkonen jatkaa tuulivoimamyönteisistä tuloksista iloiten.
”Taisimme itsekin vähän uskoa siihen, että tuulivoimaa kannatetaan yleisesti, mutta sen rakentamista omaan elinpiiriin saatettaisiin silti vastustaa. Tätä kutsutaan usein NIMBY-ilmiöksi (Not In My Back Yard, ”ei minun takapihalleni”). Näin ei kuitenkaan ole, vaan tuulivoima on tervetullutta oman elinpiirin sisälle”, Mikkonen avaa tuloksia.

Asukkaat eivät koe tuulivoimalan ääntä häiritseväksi
Yleisessä keskustelussa tuulivoiman vaikutuksista huolettavat äänen häiritsevyys, maisema ja lentoestevalojen näkyvyys pimeän aikaan. Valtaosa kyselyn vastaajista ei pitänyt voimaloiden ääntä häiritsevänä, mutta neljäsosa kuitenkin vastasi pitävänsä ääntä vähintään jokseenkin häiritsevänä. Lähes yhtä suuri osuus vastaajista piti ääntä häiritsevänä huolimatta asuinpaikkansa etäisyydestä voimaloihin. Vastaukset eivät siis välttämättä kerro äänen kuuluvuudesta vastaajien asuinpaikoilla.
”Valtaosa jopa alle kilometrin etäisyydellä voimaloista asuvista ei koe niiden ääntä häiritseväksi”, STY:n puheenjohtaja Jari Suominen sanoo. ”Melumallinnukset ovat tärkeässä asemassa. Niiden avulla voidaan tehdä tapauskohtaista harkintaa päätettäessä voimaloiden sijoituspaikoista suhteessa asutukseen. Maan muodot, vesistöt, puusto ja alueen muut ihmistoiminnot tekevät jokaisesta paikasta oman tapauksensa, jonka erityispiirteet voidaan selvittää mallinnusten avulla”, Suominen jatkaa.

Voimalat eivät pilaa maisemaa
”Samoin valtaosa tuulivoimakuntien asukkaista ei koe voimaloiden pilaavan maisemaa, vaikka suhtautuminen maisemamuutoksen onkin kriittisempää kuin suhtautuminen ääneen”, Suominen jatkaa. ”Maisema muuttuu monien toimintojen myötä, ja uuteen kestää aikansa tottua. Ilmastonmuutos on valtava uhka terveydelle ja hyvinvoinnille, ja onneksi monet pitävät muutosta maisemassa pienenä hintana
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18 – 79 -vuotiaat kuntalaiset. Kyselyssä oli 803 vastaajaa, jotka jakautuvat kunnittain Ii (n=223), Merijärvi (n=131, Simo (n=224) ja Tervola (n=225). Tulosten virhemarginaali on 3,5 %.

asukaskysely(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.