Lainmuutokset hyväksyttiin eduskunnan täysistunnon toisessa käsittelyssä 4. lokakuuta. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014.

Rikoslakiin tulee uusi vainoamista koskeva rangaistussäännös. Myös sananvapausrikoksia koskevia säännöksiä uutetaan sananvapautta korostavaan suuntaan.

Vainoamiseen syyllistyy henkilö, joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla vainoaa toista niin, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta. Rikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Vainoaminen on virallisen syytteen alainen rikos. Kriminalisoinnin taustalla ovat myös kansainväliset velvoitteet.

Sananvapausrikoksen osalta yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta voidaan jatkossa tuomita vain sakkoa. Törkeän yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen ja törkeän kunnianloukkauksen rangaistusasteikko on taas sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Kunnianloukkausta ei enää jatkossa pidetä törkeänä sillä perusteella, että teko on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville.

Rikoslakiin lisätään myös uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös, joka kattaa lähtökohtaisesti kaikki viestintävälineisiin lähetettävät häirintäviestit.

EDUSKUNTA: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n ja poliisilain 5 luvun 9 §:n muuttamisesta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.