Valtiovarainvaliokunta ehdottaa mietinnössään (VaVM 14/2013 vp ? HE 101/2013 vp), että ehdotus vuoden 2013 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena ja että lisätalousarvioaloitteet hylätään. Lisätalousarviota olisi tarkoitus soveltaa 21. lokakuuta 2013 alkaen.

Lisätalousarvio vähentää tuloja yhteensä noin miljardi euroa ja lisää menoja 389 miljoonaa euroa. Tulot vähenevät muun muassa ansio- ja pääomatuloverojen sekä alkoholijuoma-, energia-, auto-, varainsiirto- ja jäteveron tuottoarvioiden alentamisesta. Suurimmat menojen lisäykset suuntautuvat perusväylänpitoon, Finavia Oyj:n pääomittamiseen sekä rakennusten korjaushankkeisiin. Myös Tekesin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiovaltuuksiin ja kansainvälistymisavustuksiin sekä Finnvera Oyj:n vienti- ja alusluottojen rahoitusvaltuuksiin sekä vientitakuuvaltuuksiin ehdotetaan lisäystä. Toimenpiteillä pyritään saavuttamaan nopea työllistävä vaikutus mm. rakentamishankkeiden ja työvoimapoliittisten toimien myötä sekä edistämään kestävää taloudellista kasvua tukemalla tutkimusta, kehitystä, koulutusta ja yritysten kansainvälistymistä.

Valiokunta toteaa, että hallituksen perusväylänpitoon ehdottama 25 milj. euron lisäys on perusteltu. Lisäys on tarkoitus käyttää teiden, ratojen ja siltojen kunnostamisen aikaistamiseen. Valiokunta toteaa, että esitys lisää työllisyyttä ja edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä talouskasvua myös pidemmällä aikajänteellä.

Valiokunta pitää myös Finavia Oyj:n pääomittamista perusteltuna. Helsinki—Vantaan lentoaseman kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttää aseman kapasiteetin lisäämistä sekä sen toimintojen ja palvelujen parantamista. Helsinki—Vantaan lentoaseman kehittämisen arvioidaan tukevan Suomen talouden kilpailukykyä, yritysten toimintaedellytyksiä sekä luovan merkittävästi uusia työpaikkoja. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan laajentamishanke tuottaisi noin 14 000 henkilötyövuotta, kentän kapasiteetin kasvaessa voi syntyä jopa 5 000 pysyvää työpaikkaa. Lisäksi korjausinvestointien arvioidaan synnyttävän 1 660 henkilötyövuotta.

Valiokunta toteaa, että Helsinki—Vantaan lentoaseman kannattavuus luo edellytyksiä myös maakunnissa sijaitsevien lentoasemien kehittämiseen, sillä EU:n päätöksen perusteella lentoasemia tarkastellaan Suomessa yhtenä verkostona. Näin ollen taloudellisesti heikkoa lentoasemaa voidaan tukea kannattavampien lentoasemien eli käytännössä Helsinki—Vantaan lentoaseman tuotolla.

Hallituksen esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta noin 1,3 mrd. eurolla ja vuoden 2013 nettolainanotoksi ehdotetaan noin 9,1 mrd. euroa. Valtionvelan määrän arvioidaan vuoden lopussa olevan noin 93 mrd. euroa eli noin 48 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kokonaistuotannon arvioidaan olevan tänä vuonna 195 mrd. euroa ja sen arvioidaan supistuvan 0,5 prosenttia.

Mietintö sisältää perussuomalaisten eduskuntaryhmän tekemän vastalauseen. Mietintö ja vastalause ovat luettavissa eduskunnan verkkosivuilla:

http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/vavm+14/2013

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.