Child_playing_in_the_sand_at_Misquamicut_Beach

Rikostaustan tarkistamismenettelyä esitetään laajennettavaksi lasten kanssa työskentelevistä myös lasten parissa toimiviin vapaaehtoisiin.

Rikostaustan tarkistaminen ei kuitenkaan tulisi pakolliseksi, vaan vapaaehtoistoiminnan järjestäjällä olisi tietyin edellytyksin oikeus saada nähtäväksi vapaaehtoisen rikosrekisteriote. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen laiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 10. lokakuuta.

Rikosrekisteriotteen hakeminen olisi vapaaehtoistoiminnan järjestäjän harkinnassa ja vastuulla. Edellytyksenä otteen hakemiselle olisi, että vapaaehtoinen on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa. Otetta voitaisiin hakea vapaaehtoisista, joiden on tarkoitus hoitaa laissa tarkemmin määriteltyä tehtävää. Tehtävän tulisi olla sellainen, että siihen muun muassa kuuluu säännöllisesti ja olennaisesti yhdessäoloa alaikäisen kanssa henkilökohtaisessa vuorovaikutussuhteessa. Toiminnan järjestäjän olisi jo vapaaehtoisia hakiessaan selkeästi ilmoitettava, että heistä on tarkoitus pyytää rikosrekisteriotteet.

Lainsäädännöntavoitteena on luoda menettely, joka edistäisi alaikäisten turvallisuutta, mutta joka ei kuitenkaan vaikeuttaisi kohtuuttomasti vapaaehtoistoiminnan järjestämistä. Ehdotetussa sääntelyssä on myös huomioitu vapaaehtoistoimintaan osallistuvien henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suoja.

Huomio myös muihin lasta suojaaviin toimenpiteisiin

Lainsäädännöllä pyrittäisiin myös vaikuttamaan organisaatioiden toimintakulttuuriin ennaltaehkäisevästi niin, että niissä kiinnitettäisiin rikostaustan selvittämisen lisäksi huomiota myös muihin alaikäisten turvallisuutta lisääviin toimiin. Tällaisilla yleisillä suojelutoimilla voidaan käytännössä usein vaikuttaa tehokkaammin lasten turvallisuuteen kuin pelkällä rikostaustaotteiden tarkistamisella.

Rikostaustan selvittämisen piiriin kuuluisivat tiedot muun muassa seksuaalirikoksista, tietyistä väkivaltarikoksista, huumausainerikoksista sekä ihmiskaupasta annetuista tuomioista Suomessa, sekä vastaavista muissa EU-jäsenvaltioissa annetuista tuomioista.

Ehdotetulla lailla pantaisiin osin täytäntöön lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta vuonna 2011 annetun EU-direktiivin velvoitteet.

Rikosrekisteriotteen luovuttaisi vapaaehtoistehtävän järjestäjälle Oikeusrekisterikeskus. Siitä perittäisiin vapaaehtoistoiminnan järjestäjältä 13,40 euron maksu.

Työsuhteisten rikostaustan selvittämisestä valmistunut seurantaraportti

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään julkaissut selvityksen vuodesta 2003 voimassa olleen, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämismenettelyä koskevan lainsäädännön toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Nykyinen lainsäädäntö koetaan pääosin toimivaksi, mutta sen kehittäminen tietyiltä osin saa raportissa kannatusta.

Saatua tietoa on tarkoitus hyödyntää arvioitaessa jatkossa laajemmin lasten kanssa toimivien henkilöiden rikostaustan selvittämislainsäädännön kehittämistarpeita. Arviointi on tarkoitus toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön sekä oikeusministeriön yhteistyönä.

Oikeusministeriö: Mahdollisuus rikostaustan tarkistamiseen ollaan ulottamassa lasten kanssa toimiviin vapaaehtoisiin

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.