800px-HKIoikeussali

Sisäasiainministeriössä on valmisteltu luonnos todistajansuojeluohjelmaa koskevaksi laiksi. Hallituksen esitys lähtee nyt lausuntokierrokselle ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014. Uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta.

Keskusrikospoliisi vastaisi todistajansuojeluohjelman toteuttamisesta. Keskusrikospoliisi toimisi tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Laissa säänneltäisiin toiminnan yleisistä reunaehdoista, mutta kussakin suojelutapauksessa tarvittavat yksittäiset toimenpiteet arvioitaisiin tapauskohtaisesti.

Todistajien ja muiden kuultavien asemaa on lainsäädännössä turvattu monin tavoin, mutta todistajansuojeluohjelmasta ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä.  Useimmissa muissa Euroopan unionin maissa on jo todistajansuojeluohjelmaa koskeva lainsäädäntö ja ohjelma on vakiintunut osaksi poliisin toimintaa.

Vain muutama tapaus vuosittain

Todistajansuojeluohjelman aloittaminen merkitsee käytännössä suojeltavan henkilön sijoittamista uudelle paikkakunnalle toisen henkilöllisyyden turvin.  Kyse on suuresta elämänmuutoksesta, joten todistajansuojeluohjelmaa ei tulisi aloittaa kevyin perustein.

Ennen todistajansuojeluohjelman aloittamista arvioidaan aina, voidaanko henkilöä suojella muilla tavoin. Näitä keinoja ovat esimerkiksi lähestymiskielto, yhteystietojen salaaminen, poliisivartiointi ja erilaiset kodin turvajärjestelmät.  Varsinainen todistajansuojeluohjelma aloitetaan vain, jos mitkään muut keinot eivät ole riittäviä henkilön suojelemiseksi henkeä ja terveyttä uhkaavalta vakavalta vaaralta. Näin vakavia uhkailutapauksia ilmenee Suomessa harvoin.  Poliisi arvioi, että uusia suojelutapauksia olisi vain muutama vuosittain.

Todistajansuojeluohjelmassa voidaan suojella myös muita kuultavia kuten rikosprosessin asianosaisia.  Todistajansuojeluohjelmaa ei myöskään ole rajattu käytettäväksi vain tietyntyyppisiin rikoksiin liittyviin tapauksiin, mutta on arvioitu, että useimmiten tapaukset liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen.  Tätä arviota puoltavat myös kansainväliset kokemukset.

Todistajansuojeluohjelman kustannukset ovat riippuvaisia suojeltavien lukumäärästä, joten niitä on vaikea arvioida etukäteen. Myös yksittäisten suojelutapausten kustannuksissa voi olla suuria eroja.  Poliisi arvioi, että uuden lain mukainen todistajansuojeluohjelma aiheuttaisi hieman alle 700 000 euron lisävuosikustannukset poliisille. Arvio perustuu laskelmaan, jossa on huomioitu noin viiden uuden henkilön suojeleminen ja toimintavalmiuden yleisestä ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Hallituksen esitystä on käsitelty valmistelun tueksi asetetussa poikkihallinnollisessa työryhmässä, jossa ovat sisäasiainministeriön lisäksi edustettuina oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisihallitus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, Väestörekisterikeskus, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Rikosseuraamuslaitos ja tietosuojavaltuutetun toimisto.

Lausuntopyyntö löytyy hankesivulta:
http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/todistajansuojelu

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.