IMG_1832

Kuvaaja: Markku Hietavuori

Lapin aluehallintovirasto katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportissa esitetty sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismalli ei sellaisenaan sovellu Lappiin. Lapin maakunta monine erityisolosuhteineen, joihin kuuluu muun muassa pitkät etäisyydet, erittäin harva asutus ja saamelaisten kotiseutualue, poikkeaa olennaisesti muista maakunnista. Lisäksi Lapin aluehallintovirasto pitää osaa väliraporttiin sisältyvistä järjestämistä koskevista linjauksista vaikeaselkoisina.

Väliraporttiin sisältyvät ehdotukset tarkoittavat tämänhetkisellä kuntarakenteella Lapissa käytännössä sitä, että Lappiin tulisi vain yksi sote-alue, jonka vastuukunta olisi Rovaniemen kaupunki. Tämä yksi sote-alue järjestäisi koko Lapin maakunnan osalta erikoissairaanhoidon, päivystyspalvelut ja erityispalvelut sekä vastaisi perusterveydenhuollosta ja muista sosiaalihuollon palveluista. Lapin ja Länsi-Pohjan keskussairaalat siirtyisivät Rovaniemen sote-alueen omistukseen. Sama koskisi Lapin erityishuoltopiirin kuntayhtymää.

Väliraportin mukaan sote-alueen yhteisessä toimielimessä kunnan edustajien äänivalta määräytyy kunnan asukasluvun perusteella ilman säännöstä pakollisesta äänileikkurista. Mikäli Lappiin tulisi vain yksi sote-alue, jonka vastuukunnan väestömäärä olisi lähes kolmannes koko sote-alueen väestöstä, maakunnan muiden kuntien (tällä hetkellä yhteensä 20) vaikutusmahdollisuudet yhteisen vastuukunnan toimielimen päätöksiin tulisivat olemaan kovin rajalliset.

Välttämättömien lähipalvelujen turvaaminen koko maakunnan alueella on tärkeää. Väliraportin mukaan tämä tapahtuisi perustason alueiden ja sote-alueiden laatimien suunnitelmien avulla. Lapin aluehallintovirasto ei pidä tätä riittävänä, vaan katsoo, että tulevaan lakiin tulisi sisällyttää lähipalvelujen järjestämistä koskevat turvaavat säännökset. Lisäksi saamenkielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja saatavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Edellä esitettyyn viitaten Lapin aluehallintovirasto katsoo, että Lappiin tulee olla mahdollista muodostaa useampia sote- ja perustason alueita kuin mitä väliraportissa esitetyt asukasmääräkriteerit sallivat.

Lapin AVI HAL 67 B 11.10.2013 STM lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.