Ympäristörikoskatsaus 2012

Kansallisen ympäristörikosseurantaryhmän juuri valmistuneesta ympäristörikoskatsauksesta käy ilmi, että ympäristörikollisuus on yhä enemmän valtioiden rajat ylittävää ja ilmenee monimuotoisena ympäristön turmelemisena.

Laittomat kansainväliset jätekuljetukset, uhanalaisten eliölajien laiton kauppa ja hävittäminen, sekä laittomat päästöt ilmaan ja vesistöön ovat katsauksen mukaan nousseet kansainvälisiksi ongelmakohdiksi. Lisäksi katsauksessa nostetaan esille ulkomaisia tapauksia, joissa jätehuolto ja jätekuljetukset ovat osittain ajautuneet rikollisten käsiin.

Kansallisen ympäristörikosseurantaryhmän puheenjohtaja poliisiylitarkastaja Arto Hankilanoja Poliisihallituksesta toteaa, että ympäristörikoksia tulisi tarkastella aiempaa laaja-alaisemmin, osana taloudellista ja järjestäytynyttä rikollisuutta, jonka vaikutuksena ja sivutuotteena ympäristö pilaantuu. Hankilanojan mukaan ympäristörikosten laaja-alainen tarkastelu tulisi huomioida myös lainsäädännön ja viranomaisyhteistyön kehittämisessä.

– Välttämällä ympäristönsuojeluinvestoinnit ja jätteen asianmukaisesta käsittelystä aiheutuvat kustannukset toimija saa laitonta rikoshyötyä, mikä vääristää tervettä kilpailua elinkeinoelämässä ja pilaa ympäristöä. Viranomaisten välistä yhteistoimintaa tulisi kehittää, jotta voidaan yhtenäisillä toimintatavoilla saattaa törkeät ympäristörikosepäilyt esitutkintaan, Hankilanoja summaa.

Raportti saanut myös kansainvälistä tunnustusta

Suomen kansallisen ympäristörikosten seurantaryhmän laatima ympäristörikoskatsaus on saanut myös kansainvälistä tunnustusta – Interpol on valinnut sen kansainväliseksi malliraportiksi.

Suomen kansallinen ympäristörikosten seurantaryhmä laatii ympäristörikoskatsauksen vuosittain. Kansallisen ympäristörikosten seurantaryhmän toimintaan osallistuvat Poliisihallitus, Keskusrikospoliisi, ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Tullin rikostorjunta, Valtakunnansyyttäjänvirasto, sisäministeriön rajavartio-osasto ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Ympäristörikoskatsaus 2012(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.