575510_525307750867406_128608473_n

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn jäsentutkimuksen mukaan työpaikkojen yleistyneet lomautukset ja muut säästötoimet ovat selvästi lisänneet yhteydenottoja luottamusmiehiin. Työhyvinvoinnissa on tapahtunut enemmän heikennystä kuin parannusta. Työpaikkakiusaamista esiintyy, mutta selvä enemmistö vastaajista on välttynyt epäasialliselta kohtelulta.

Kaikkiaan 38 prosenttia Jytyn jäsentutkimuksen vastaajista on kuluvan vuoden aikana joutunut työpaikallaan säästötoimien kohteeksi. Yleisimpiä säästökeinoja ovat vapaaehtoiset palkattomat vapaat (15,9 prosenttia vastaajista), lomautukset (6,7 %) ja lomarahojen vaihto vapaaksi (5,2%).

Osa vastaajista oli joutunut useampien säätötoimien kohteeksi, ja parisataa ilmoitti tulleensa irtisanotuksi. Muita yksittäisiä säästötoimia oli useita, esimerkiksi sijaisten ja määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen, matkakulujen ja henkilöstöetuuksien karsiminen, toimintojen ulkoistaminen sekä palkankorotusten siirtäminen.

Kymen, Hämeen ja Keski-Suomen sekä Pohjanmaan alueilla säästötoimia on ollut käytössä useammin kuin muualla, kun taas Helsingin alueella säästötoimia on ollut keskimääräistä vähemmän.

Tiedot selviävät Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille tehdystä tutkimuksesta, johon vastasi reilut 10 000 kunnissa, kuntayhtymissä, yksityissektorilla ja seurakunnissa työskentelevää jytyläistä.

”Tutkimus kertoo myös laajan luottamusmiesverkoston merkityksestä jäsenille, varsinkin näinä epävarmoina aikoina. 30 prosenttia kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä ilmoitti, että jäsenten yhteydenotot ovat lisääntyneet taloudellisen taantuman aikana”, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sanoo.

Nuoret kokeneet eniten ikäsyrjintää

Vastaajien työhyvinvoinnissa on tapahtunut kehitystä molempiin suuntiin. 15 prosenttia vastaajista ilmoitti työhyvinvoinnin parantuneen, kun taas 32 prosenttia kertoi kehityksen menneen huonompaan suuntaan.

”51 prosenttia kertoi, että työhyvinvointi on pysynyt ennallaan, mikä on sinänsä myönteistä. Säästöjen ja yt-uutisten yleistyminen näkyy kuitenkin työhyvinvoinnin huonontumisessa. Epävarmuuden keskellä ei voida hyvin”, Pihlajamäki toteaa.

Reilu viidennes ilmoitti joutuneensa kuluvan vuoden aikana henkisen väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi. 12 prosenttia ilmoitti kiusaamisen olleen yksi yksittäinen tapahtuma, mutta 10 prosentilla kiusaamista tai henkistä väkivaltaa on esiintynyt useita kertoja.

Tutkimuksessa selvitettiin myös mahdollista työpaikolla esiintyvää ikäsyrjintää. 9 prosenttia ilmoitti kokeneensa itse ikäsyrjintää, ja 7 prosenttia oli havainnut syrjintää tapahtuneen muille työyhteisössään. Nuoremmissa vastaajaryhmissä oli koettu ikäsyrjintää suhteellisesti selvästi muita ikäryhmiä useammin.

”Alle 36-vuotiaista 34 prosenttia tuntee kokeneensa ikäsyrjintää. Tämä on huono signaali. Eläköityminen kiihtyy, ja nuoremmat työntekijät tulisi saada sitoutettua työpaikkoihin. Ikäsyrjinnällä se ei ainakaan onnistu”, Pihlajamäki sanoo.

Vastaajilta kysyttiin myös halukkuutta vanhuuseläkkeen ikärajan nostamiseen. Valtaosa eli 65 prosenttia ei olisi tähän valmis. Valtaosa ikärajan nostamiseen halukkaista nostaisi eläkeiän 64 tai 65 vuoteen.

Luottamusmiestoimintaa pidetään tärkeänä

Jäsentutkimus on osa Luottamus-kampanjaa, jonka aikana Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikoilla puhumassa luottamusmiestoiminnasta.

Vastaajista valtaosa eli 92 prosenttia piti luottamusmiestoimintaa tarpeellisena ja tärkeänä. Heistä noin joka kolmas oli tarvinnut luottamusmiehen palveluja, ja loput pitivät luottamusmiehen olemassaoloa tärkeänä vaikka eivät olleet itse joutuneet kääntymään luottamusmiehen puoleen. Valtaosa myös tiesi oman työpaikkansa jytyläisen luottamusmiehen.

* Jyty edustaa noin 65 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Jäsentutkimus 2013(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.