Hallitus on lähettänyt eduskunnalle kaksi kirjelmää. Tänään 17. lokakuuta hallitus lähetti eduskunnalle kirjelmän, joka sisältää ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston rahamarkkinarahastoja koskevaksi asetukseksi. Valtiovarainministeriön E-kirje komission varjopankkitoimintaa koskevasta tiedonannosta lähetettiin 9.10.

Euroopan komissio julkisti 4.9. tiedonannon varjopankkitoiminnasta, jolla tarkoitetaan perinteisen pankkijärjestelmän ulkopuolista luotonvälitystä tai tähän verrattavaa toimintaa. Tiedonanto keskittyy rahoitusjärjestelmän uusien riskilähteiden torjumiseen ja komissio antoi sen julkistamisen yhteydessä rahamarkkinarahastoja koskevan asetusehdotuksen. Pohjana näille on toiminut komission viime vuonna julkistama vihreä kirja. Komission varjopankkitoiminnan sääntelyä koskevan hankkeen keskeisenä lähtökohtana ovat G20-valtioiden ryhmän julistukset sekä rahoitusmarkkinoiden vakausneuvoston FSB:n julkistamat suositukset.

Rahamarkkinarahastot osa laajempaa varjopankkitoiminnan sääntelyn hanketta

Varjopankkitoimintaa ovat talletusten kaltaisen rahoituksen vastaanottaminen, maturiteetti- ja likviditeettitransformaation toteuttaminen, luottoriskien siirtäminen sekä suora tai epäsuora vivutus. Toiminnassa käytetään arvopaperistamista, arvopaperilainausta ja takaisinostosopimuksia.

Varjopankkitoiminnan vaikutukset ja riskit rahoitusjärjestelmälle liittyvät talletusten kaltaisen rahoituksen vastaanottamisen aiheuttamaan riskiin massiivisista lunastamisista ja talletuspaoista, kätkettyyn vivutukseen, sääntelyn kiertämiseen ja sääntelyarbitraasiin sekä muihin häiriöihin, kuten tartuntariskeihin.

Komission jatkotoimissa pyritään läpinäkyvyyden lisäämiseen muun muassa tiedonkeruuta parantamalla. Luottolaitosten maksuvalmiuden ja vastapuoliriskin sääntelyä kiristetään etenkin tilanteissa, joissa ne tekevät sopimuksia sääntelemättömien toimijoiden kanssa. Komissio suunnittelee arvopaperivakuuksien uudelleen käytön sääntelyä (ns. arvopaperilakidirektiivi). Se tulee myös kiinnittämään huomiota jäsenvaltioiden harjoittaman makrovakausvalvonnan laatuun.

Varjopankkitoiminnan vaikutusten selvittäminen tärkeää

Hallitus kannattaa komission rahamarkkinarahastoja koskevaa asetusehdotusta ja sen tavoitteita.

Jatkovalmistelussa tulisi kuitenkin ottaa huomioon se, että liian tiukka ja yksityiskohtainen sääntely saattaa kohtuuttomasti vaikeuttaa rahamarkkinarahastojen toimintaa. Varjopankkitoiminnalla yleisemminkin on vaihtoehtoisena rahoituskanavana keskeinen tehtävä reaalitaloudessa etenkin nyt, kun pankkijärjestelmän perinteiset toimijat vähentävät rahoituksen tarjontaa.

Rahamarkkinarahastojen sääntely on osa laajempaa eurooppalaista ja kansallista rahastotoiminnan sääntelyä. Asetusehdotusta olisi tärkeää tarkastella siitä näkökulmasta, muodostaako se olemassa olevan sääntelyn kanssa yhtenäisen ja toimivan sääntelykokonaisuuden. Suomen lainsäädäntöön asetus ei sellaisenaan edellyttäisi merkittäviä muutoksia. Se täydentäisi sijoitusrahastolainsäädäntöä ja vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaa lainsäädäntöä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.