Euro_coins_and_banknotes

Rahankeräyslakia ollaan muuttamassa niin, että jatkossa luvansaajayhteisön toiminnan ei tarvitsisi olla yksinomaan yleishyödyllistä. Tällä hetkellä rahankeräysluvan voivat saada Suomessa rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt, joilla on yksinomaan yleishyödyllinen tarkoitus. Lakimuutoksen myötä myös kirkolle ja yliopistoille tulisi oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä. Hallituksen esitys rahankeräyslain muuttamisesta lähti lausunnolle tänään.

Järjestötoiminta on muuttunut ja toimintaa harjoitetaan nykyään yhä enemmän muutenkin kuin puhtaasti vapaaehtoisvoimin. Rahankeräyslain tavoitteen kannalta on käynyt epätarkoituksenmukaiseksi asettaa vaatimusta rahaa keräävien yhteisöjen ja säätiöiden yleishyödyllisen tarkoituksen yksinomaisuudesta. Tämän vuoksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa rahankeräysluvan voisivat saada yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt ilman lupaharkintaa rajaavaa yksinomaisuusvaatimusta.

Muutoksen tavoitteena on helpottaa kaikkien rahaa keräävien yhteisöjen asemaa rahankeräysluvan saajina. Rahankeräyksellä hankitut varat tulisi kuitenkin käyttää yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Lain peruslähtökohtana säilyisi jatkossakin, että yleishyödyllisen toiminnan rahoittaminen mahdollistetaan rahankeräyksin. Esityksessä ei myöskään esitetä muutoksia rahankeräysten luvanvaraisuuteen.

Rahankeräysvaroja voisi käyttää diakoniatyöhön

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Suomen ortodoksisella kirkolla ei tällä hetkellä ole oikeutta lain nimenomaisen säännöksen mukaisesti toimeenpanna rahankeräyksiä. Kirkkojen käytännön toimintamuodot rinnastuvat kuitenkin monin tavoin yleishyödyllisten kansalaisjärjestöjen toimintaan. Siksi esityksessä ehdotetaan, että kirkkojen hiippakunnilla olisi oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä yleishyödylliseksi toiminnaksi katsottavan kirkollisen hyväntekeväisyystyön eli diakoniatyön rahoittamiseksi.

Myös yliopistoille tulisi oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä. Lainmuutoksella otettaisiin huomioon yliopistojen varainhankinnan jatkuva luonne ja yliopistojen tarve järjestää rahankeräyksiä useille toimintaansa tukeville hankkeille samanaikaisesti. Yliopistojen osalta rahankeräyksellä saadut varat tulisi kohdentaa perinteisiin sivistysyliopiston tehtäviin, joita ovat muun muassa vapaan tutkimuksen edistäminen sekä tieteellinen ja taiteellinen sivistys.

Luvan voimassaoloaikaan ehdotetaan pidennystä

Rahankeräystoiminnan joustavoittamiseksi esityksessä ehdotetaan, että rahankeräysluvan voisi tietyntyyppisissä keräyksissä saada jatkossa viideksi vuodeksi kerrallaan. Nykyään enimmäistoimenpanoaika on kaksi vuotta. Tähän liittyen lupaviranomaisella tulee olla mahdollisuus peruuttaa lupa, jos tuottojen käyttö luvassa määrättyyn tarkoitukseen ei ole enää mahdollista.

Lisäksi rahankeräyslakiin tehdään eräitä täsmennyksiä ja teknisiä muutoksia. Toimivalta kiinteistön käyttö- ja omistusoikeuden muutosta koskevissa lupa-asioissa siirretään sisäasiainministeriöltä Poliisihallitukselle.

Linkki hankesivulle:
http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/rahankerayslain_muuttaminen

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.