laki

Vuosikausia vireillä ollut Perussuomalaiset ry:n ja liperiläisen Pekka Sivosen välinen logokiista on viimein ratkennut perussuomalaisten hyväksi.

Kaikki alkoi siitä, kun puolueen jäsenenä­kin vähän aikaa ollut Pekka Sivonen teki vuonna 2008 patentti- ja rekisterihallituk­selle hakemuksen tavaramerkistä, joka oli identtinen Perussuomalaiset rp:n Perus-S-logon kanssa.

Perussuomalaiset teki PRH:lle väitteen re­kisteröintiä vastaan, jonka johdosta se ku­mottiin osittain, mutta ei kokonaan. Puolue valitti päätöksestä ensin PRH:n valituslauta­kuntaan ilman menestystä, sitten korkeim­paan hallinto-oikeuteen, joka lopulta sen hyväksyi ja palautti PRH:lle, joka kumosi Si­vosen tavaramerkkihakemuksen kokonaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ennak­kopäätöksen mukaan ei rekisteröidyn val­takunnallisen puolueen logoa voi kukaan omia omaksi tavaramerkikseen, koska se johtaa yleisöä harhaan. Jos joku yksityis­henkilö käyttää yleisesti tunnetun puolu­een logoa omassa liiketoiminnassaan, luo se yleisölle sellaisen mielikuvan, että kysymys on puolueen toiminnasta tai ainakin puolu­een hyväksymästä toiminnasta, kertoo va­ratuomari Lasse Lehtinen, joka on toiminut asiassa puolueen asiamiehenä siitä saakka, kun se tuli PRH:n valituslautakunnan käsit­telyyn.

Pitkän prosessin hyödyllinen lopputulos

Sivonen myös väitti, että olisi kehittänyt logon itse ja käyttänyt sitä elinkeinotoimin­nassaan jo vuodesta 1975. Ottaen huomioon, että Sivonen on syntynyt vuonna 1958, hän olisi tällöin ollut vasta 17-vuotias. Kauppare­kisterin mukaan Pekka Sivosella on ollut re­kisteröity toiminimi Puusepänliike P. Sivo­nen vuosina 2003-2005 ja alv-rekisteröinti vuoteen 2007, mutta ei mitään liiketoimin­taa tämän jälkeen, vaikka tavaramerkin re­kisteröintiä haettiin vuonna 2008. Tällä pe­rusteella aikamäärät eivät täsmää.

Ilmeni myös, että Sivonen on ollut aiem­min työnantajarekisterissä, josta hänet on poistettu vuonna 1998, mutta millaista toi­mintaa on harjoitettu, siitä ei ole tietoa.

– Sivonen itse lausui patentti- ja rekiste­rihallitukselle aikovansa käyttää tunnus­ta myös poliittisessa toiminnassa, mikä viit­taa siihen, että hänellä olisi ollut sellaisiakin motiiveja, jotka eivät liity puhtaasti liiketoimintaan. Prosessi kesti pitkään, mutta tulos oli erittäin hyödyllinen sii­nä mielessä, että KHO:n ennakkopäätös varmasti estää sen, ettei puolueen logoa voi vastaisuudessakaan kukaan yrittää omia it­selleen. Perus-S-logo on erittäin näkyvästi esillä kaikessa puolueen toiminnassa ja yh­distetään ihmisten mielikuvissa perussuo­malaisiin, toteaa Lehtinen.

”Pohjois-Karjalan vaalipäällikkö”

Perussuomalaisten puoluesihteerinä vuo­sina 2007-13 toiminut Ossi Sandvik muistaa tapauksen taustat varsin hyvin.

– Puolueen Perus-S-logon suunnitteli Juk­ka Jusula loppuvuodesta 2003, luovuttaen sen silloin puolueen vapaaseen käyttöön. Tunnusta käytettiin vuodesta 2004 lähtien ja se oli mielestäni jo vakiintunut puolueen tunnuksena siinä vaiheessa, kun Pekka Si­vonen laittoi PRH:lle hakemuksen rekiste­röidä tunnus omiin nimiinsä vuonna 2008, Sandvik muistelee.

Pekka Sivonen oli vähän aikaa puolueen jäsen. Perussuomalaisiin hän liittyi vuonna 2006, erokirje on päivätty 29.10.2007. Mo­nissa lehtijutuissa ”puolueen entiseksi vaa­lipäälliköksi” tituleerattu Sivonen on toki käyttänyt itsestään nimikettä ”Pohjois-Kar­jalan vaalipäällikkö”, mutta Sandvikilla ei ole varmaa tietoa, oliko hän vaalipäällikkö oikeasti vai sellaiseksi itse itsensä nimittä­nyt.

– Vuonna 2007 käytiin eduskuntavaaleja, ja tuolloin Urpo Leppänen oli ehdolla Poh­jois-Karjalan vaalipiiristä. Käsitykseni mu­kaan Sivonen oli tuolloin Leppäsen auton­kuljettaja. Samana vuonna meillä oli myös puoluekokous Oulussa, jossa Sivonen pyki puoluesihteeriksi mutta ei tullut valituksi. Silloin valittiin minut.

Oikeus voitti viimein

Ossi Sandvik on kaiken aikaa ihmetellyt, miten Sivosen hakemus saattoi mennä pa­tentti- ja rekisterihallituksessa läpi. Koko asia olisi saattanut jäädä puolueelta huo­maamatta, ellei Sivonen olisi lähettänyt puolueelle sähköpostia, jossa kielsi käyttä­mästä logoaan. Sähköpostin ansiosta asia huomattiin ajoissa vastaväitteen tekemi­seksi, jonka johdosta rekisteröinti purettiin osittain.

– Mielestämme puolueen logoa ei voi ku­kaan käyttää esimerkiksi omassa liiketoi­minnassaan, koska sillä johdetaan yleisöä harhaan, siksi emme voineet tyytyä päätök­seen. Minkä vuoksi joku edes haluaisi omia itselleen valtakunnallisen puolueen tun­nuksen? Mielestäni ainoa mahdollinen mo­tiivi voi olla halu tehdä puolueelle kiusaa.

Eräässä vaiheessa Sivonen myös hankki omiin nimiinsä peruss.fi-domainin ja laittoi pystyyn kilpailevat nettisivut, joissa Sandvi­kin tulkinnan mukaan harjoitettiin puolu­een vastaista toimintaa. Tunnukset saa­tiin häneltä kuitenkin melko nopeasti pois, joten asia ei pitkittynyt kuten logokiista.

– Oikeus voitti, vaikka pidemmän kaavan mukaan mentiin, Sandvik huokaa tyytyväisenä.

Kirjoitus on julkaistu Perussuomalainen 13/2013 -lehdessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.