STOP_Bullying_CLEAN

Lukiolaiset vaativat koulukiusaamisesta vahvempaa koululainsäädäntöä. Eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä oleva koulujen työrauhaa koskeva lakiesitys (HE 66/2013 vp) ei juuri tarkenna koulun henkilökunnan vastuita ja velvollisuuksia kiusaamistapauksissa. Poikkeuksena on esitys, jonka mukaan opettaja tai rehtori olisi ilmoitusvelvollinen koulumatkalla tapahtuvasta kiusaamisesta.

Tuoreen Kouluterveyskyselyn (1) mukaan kiusatuksi tulleista lukiolaisista 89 prosenttia ja ammattiin opiskelevista 70 prosenttia kokee, ettei kiusaamiseen ole puututtu koulun aikuisten toimesta. Peruskoulun yläluokkien oppilaista näin kokee 68 prosenttia. Osuudet ovat pysyneet korkeina läpi 2000-luvun.

Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Daniel Sazonov pitää tilannetta vakavana: ”Koulujen toimintakulttuurissa on kiusaamisen kohdalla yhä ilmeisiä puutteita, joihin on vihdoinkin puututtava myös säädöstasolla. Laki ei tällä hetkellä lainkaan määrittele opettajan ja rehtorin asemaa kiusaamisen ehkäisemisessä tai siihen puuttumisessa. Viittaaminen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän yleiseen suunnittelu- ja valvontavastuuseen ei selvästikään riitä.”

Ruotsissa tänä vuonna tehdyn selvityksen (2) mukaan peräti puolet toisen asteen koulutuksen keskeyttäneistä oli kohdannut koulussa kiusaamista. Osaltaan pudokkuusongelman tähden kiusaaminen onkin otettu naapurimaassa selvästi Suomea vakavammin. Ruotsin skollagissa säädetään tarkasti loukkaavan kohtelun torjumisesta ja henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta, jonka laiminlyömisestä voidaan tuomita korvauksiin. Valtakunnalliset Barn- och elevombudet ja Skolinspektionen varmistavat, että koulut toimivat säännösten mukaisesti.

”Sen sijaan, että hallitus pohtii oppivelvollisuuden laajentamista, pitäisi sen keskittyä koulupudokkuuden todellisiin syihin, joista kiusaaminen on yksi merkittävimmistä. Kenenkään koulupolku ei saa katketa aikuisten laiminlyönteihin tai vertaistuen puuttumiseen. On korkea aika tarkentaa kouluhenkilökunnan vastuita ja lisäksi tuoda tutortoiminta säädetyksi osaksi oppilaskuntatoimintaa”, toteaa Sazonov.

Lähteet:

(1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2013): Kouluterveyskysely.

(2) Tema Unga (2013): Tio orsaker till avhopp.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.