TalousarvioINFO 21 10 2013 Diat

Kaupunginjohtaja edellyttää entistä tiukempaa kulukuria vuoden 2014 talousarviossa ja taloussuunnitelmavuosille 2015-2017. Henkilötyövuosien määrää kaupungin omana työnä tavoitellaan laskettavan koko ajalla liki 100. Verotusta joudutaan kiristämään vuonna 2014, mutta sen jälkeen talous pyritään saamaan tasapainoon ilman veronkorotuksia.

Vuoden 2014 talousarvio on laadittu 3,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Nettoinvestoinnit ovat 38,5 miljoonaa euroa. Lainamäärä kasvaa arviolta 28,1 miljoonaa euroa. Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma laaditaan siten, että taseeseen ei muodostu kattamatonta alijäämää.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvosen mukaan vuoden 2014 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman laadinta tasapainoiseksi on ollut työlästä.
– Vuoden 2014 talousarviossa on määrärahojen kokonaismäärän kasvuksi asetettu 2,6 prosenttia. Vuosina 2015-2017 kasvuksi sallitaan vain 1,5 prosenttia keskimäärin. Tämä tarkoittaa 10 miljoonan euron vuosittaista leikkausta siitä kasvutasosta, johon vuosina 2007-2012 on keskimäärin totuttu. Joka vuodelle on löydettävä uusia toimenpiteitä, joilla menoja saadaan vähennettyä. Tämä tarkoittaa palvelujen uudelleen järjestelyjä, palvelujen karsintaa sekä myös nykyisen palvelutason laskua. Säästötavoite suunnittelukaudella on yhteensä 40 miljoonaa euroa, Lotvonen toteaa.

Kaupunginjohtajan mukaan nämä toimet ovat välttämättömiä huolimatta siitä, että Rovaniemi on vertailukaupunkeihin nähden tuottavuudeltaan henkilöstömäärillä tai
–kustannuksilla mitaten hyvässä tilanteessa.
– Kuluvan vuoden aikana on valmisteltu toiminnanohjausjärjestelmän ja henkilöstöorganisaation uudistamisista, jolla osittain voidaan vastata tuloksellisuuden parantamiseen. Uudistyön tulee kuitenkin olla jatkuvaa myös tulevina vuosina, Lotvonen korostaa.

Kaupunginjohtaja muistuttaa, että toimintatuottoja on myös saatava olennaisesti lisää. Ulkoisten myynti- ja vuokratuottojen kasvattamiseksi on tehtävä esitykset maaomaisuuden tuoton lisäämisestä ja muusta myytävästä tai vuokrattavasta omaisuudesta.

-Toimintatuottoja olisi saatava lisää vähintään viisi miljoonaa euroa vuodessa eli yhteensä 20 miljoonaa euroa suunnittelukaudella. Maksujen tarkistukset on suhteutettava nouseviin kuluihin.

Korotukset tuloveroon ja vakituisen asunnon kiinteistöveroon

Talousarvio 2014 sisältää 0,5 prosenttiyksikön korotuksen kunnallisveroon ja 0,25 prosenttiyksikön korotuksen vakituisen asunnon kiinteistöveroon.

Rovaniemi panostaa kaavoitukseen, asuntorakentamiseen ja perusinfrastruktuurin parantamiseen myös suhdannepoliittisesti. Verojen korotuksilla on suunnittelukaudella arvioitu yhteensä saatavan 31 miljoonaa euroa lisäystä verotuloihin.

Kaupunginjohtaja toteaa, että asetettujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää vahvaa työtä ja päättäväisyyttä kaikilta toimijoilta, niin päätöksentekijöiltä kuin henkilöstöltä. Tässä tilanteessa on syytä peräänkuuluttaa kaikkien kaupungin asukkailta omaa vastuuta.

Kaupunki investoi perusrakenteisiin
Nettoinvestoinnit vuodelle 2014 ovat 38,5 miljoonaa euroa. Vuosille 2014 – 2017 suunniteltu nettoinvestointien kokonaismäärä on 129,5 miljoonaa euroa, ja tästä liikelaitosten osuus on 59,8 miljoonaa euroa. Investointien määrä ylittää kokonaispoistotason, joka on arvioitu olevan 64,0 miljoonaa euroa. Koska nykyinen verorahoitustaso ei tuota riittävää vuosikatetta suunniteltujen nettoinvestointien rahoittamiseen, on suunnittelukauden investoinnit maksettava korottamalla veroja tai ottamalla lisää lainaa.

Investointien määrällä, priorisoinnilla ja ajoituksella voidaan merkittävästi vaikuttaa siihen, että kaupungin talous saadaan tasapainoon. Investointien tulee ensisijaisesti palvella asumisen ja elinkeinojen tarpeita sekä tukea terveen talouden kehitystä.

Rovaniemellä on kaikki eväät kehittyä ja kasvaa turvallisena, viihtyisänä ja hyvinvoivana työ- ja asuinkaupunkina. Kaupunki profiloituu modernina Suomen arktisena kaupunkina, kansainvälisenä matkailukeskuksena, liikunnan ja urheilun.
kehtona sekä kaivososaamisen keskittymänä. Tulevaisuuden rakentaminen on kuitenkin meidän yhteinen asia!

Tarkemmat luvut oheisessa esityksessä:

TalousarvioINFO 21 10 2013 Diat(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.