katsastukset

Kuvaoikeudet: A-Katsastus

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta puoltaa mietinnössään (LiVM 13/2013 vp) hallituksen esitystä ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämisestä. Lakimuutoksen tavoitteena on mm. katsastuksen kilpailun lisääminen, alalle tulon helpottaminen ja palvelutarjonnan alueellinen turvaaminen.

Jatkossa esimerkiksi autokorjaamot voivat saada toimiluvan hoitaa ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia. Kaikki muu ajoneuvoihin liittyvä toiminta tulee kuitenkin aina järjestää selkeästi katsastuksesta erillään.

Laissa on monin eri tavoin pyritty varmistamaan katsastustoiminnan luotettavuus ja asianmukaisuus. Uusi laki antaa autonomistajille mahdollisuuden halutessaan hoitaa auton huolto ja katsastus yhdellä asiointikerralla. Lisäksi jatkossa katsastetun ajoneuvon jälkitarkastusta ei enää sidota alkuperäiseen katsastustoimipaikkaan. Myös pelkkää katsastustoimintaa harjoittavia palveluntarjoajia olisi jatkossakin markkinoilla, mikä antaa asiak­kaille mahdollisuuksia valita itse, millaisia katsastuspalveluja he haluavat käyttää. Valiokunta ehdottaa lakiin mm. eräitä katsastajan peruskoulutusvaatimuksia joustavoittavia muutoksia.

Raskaan ja kevyen kaluston katsastustoimiluvat voitaisiin jatkossa myöntää myös erikseen, ja palvelutarjonnan turvaamiseksi raskaan kaluston katsastustoimiluvan voisi saada syrjäisimmille seuduille eräiltä osin kevyemmin edellytyksin. Valiokunta pitää tärkeänä, että raskaan kaluston katsastustoimipaikkaverkosto säilyy riittävänä myös jatkossa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää lakiesitystä perusteltuna ja toteaa, että katsastustoiminnan luotettavuus ja säännösten noudattaminen tulee varmistaa myös jatkossa, mm. järjestämällä katsastustoiminnan valvonta mahdollisimman tehokkaasti ja kattavasti.

Valiokunta katsoo myös mietinnössään, että nykyisille katsastusmarkkinoiden toimijoil­le tulee antaa kohtuullinen aika uusien säännösten mukaisiin vaatimuksiin sopeutumi­seen, mistä syystä esitettyjen siirtymäaikojen lisäksi lain hyväksymisen ja voimaan tulon välille tulee jättää aikaa vähintään kuusi kuukautta.

Valiokunta korostaa, että lain vaikutuksia on syytä seu­rata ja arvioida erittäin tiiviisti mm. lain tavoitteiden toteutumisen ja säännösten noudattamisen sekä mm. palvelutarjonta- ja hintakehityksen osalta. Valiokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi mm. lausuman, jonka mukaan liikenne- ja viestintäministeriön tulee toimittaa lain tavoitteiden toteutumisesta, vaikutuksista ja mahdollisista muutostarpeista valiokunnalle kattava selvitys viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.