Uudenmaan ELY-keskus on antanut Porvoon seurakuntayhtymän hakemuksesta päätöksen, jossa se määrää Porvoon kaupungin kunnostamaan Mätäjärven entisen kaatopaikan alueen. Mätäjärven kaatopaikan alue on siirtynyt kaupungilta seurakunnalle vuonna 1981 maanvaihtosopimuksen seurauksena.

– Porvoon kaupunki varautuu valittamaan päätöksestä. Kaupunginhallitus ottaa kantaa asiaan muutaman viikon sisällä, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

ELY-keskuksen päätöksen mukaan kaupungin on toimitettava alueen kunnostamista koskeva ympäristölupahakemus ja kunnostussuunnitelma Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta 30 000 euron sakon uhalla.

– ELY-keskus otti nyt asiaan toisenlaisen kannan kuin Uudenmaan ympäristökeskus aikaisemmin. Uudenmaan ympäristökeskus antoi vuonna 2004 päätöksen, jolla se kehotti seurakuntayhtymää kunnostamaan alueen, toteaa kaupunginlakimies Roope Lenkkeri.

Porvoon kaupunki on hakenut aktiivisesti sovintoratkaisua asiassa, ja kaupunki ja seurakunta ovatkin jo pitkään neuvotelleet alueen kunnostamisesta. Osana tätä yhteistyötä Ramboll Oy:ltä on tilattu selvitys alueen ympäristön tilasta ja mahdollisista kunnostusvaihtoehdoista. Selvityksessä suositellaan alueen kunnostamista lähivuosina ympäristöriskien vuoksi.

– Selvityksessä päädytään kahteen kunnostusvaihtoehtoon. Taloudellisesti kyse on isosta asiasta. Kevyemmänkin kunnostusvaihtoehdon kustannukset nousevat yli kahteen miljoonaan euroon. Kalliimmassa vaihtoehdossa kustannukset olisivat noin 15 miljoonaa euroa. Aluehallintovirasto päättää myöhemmin, kuinka perusteellisesti alue on kunnostettava, Fredrick von Schoultz kertoo.

Kaupunki ja seurakuntayhtymä ovat keskusteluissaan etsineet ratkaisua, jossa alue kunnostettaisiin yhteisesti siten, että valtio maksaa osan kustannuksista. Neuvottelut ovat keskeytyneet tuloksettomina. Sekä Porvoon kaupunki että seurakuntayhtymä ovat antaneet asiassa toimeksiannon ympäristöoikeuteen erikoistuneelle asianajotoimistolle.

– Kaupungilla ja seurakuntayhtymällä on eri näkemys kunnostamisvastuun oikeudellisista perusteista. Asiaan liittyvän juridiikan vaikeudesta kertoo osaltaan se, että valvontaviranomainen on ollut asiassa vuoroin seurakuntayhtymän ja vuoroin kaupungin vastuun kannalla, kaupunginlakimies Roope Lenkkeri kuvaa.

Korkein hallinto-oikeus antaa lähiviikkoina ratkaisun samankaltaisessa asiassa, jossa Uudenmaan ELY-keskus on pitkälti samoin perustein antanut Hyvinkään kaupungille vanhan kaatopaikan alueen selvittämistä koskevan kehotuksen.

– Porvoon kaupunki valittaa päätöksestä todennäköisesti Vaasan hallinto-oikeuteen, koska vastuun syntymisen oikeudelliset perusteet ovat epäselvät, ja alueen kunnostaminen tulee huomattavan kalliiksi kaikissa kunnostusvaihtoehdoissa. Myös ELY-keskuksen antama lyhyt määräaika kunnostussuunnitelman tekemiselle puoltaa valituksen tekemistä, Fredrick von Schoultz toteaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.