Talvivaara_1270

Kansalaisliike arvelee, että bioliuotuksen ongelmien pitäminen yhtiön omana tietona on ollut pörssiyhtiöitä koskevan lainsäädännön vastaista. Talvivaaran mukaan väitteet eivät pidä paikkaansa. Yhtiö korostaa, että sen kasaliuotus toimii tälläkin hetkellä.

Joukko ympäristöaktiiveja väittää Sotkamon Talvivaaran kaivoksen piilotelleen sen ydintoiminnan, metallien bioliuotuksen toimimattomuutta jo vuosia. Kansanliikkeen näkemyksen mukaan ongelmista kertomatta jättäminen on ollut pörssyhtiöitä koskevan lainsäädännön vastainen rikkomus.

Valtion omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille Pekka Haavistolle osoittamassaan avoimessa kirjeessä Stop Talvivaara Kansanliike vesistöjen puolesta vaatii Talvivaaran kaivoksen alasajoa ympäristösyistä:

“Hyvä Pekka Haavisto,

otit kantaa Greenpeacen toimintaan sanoen, ettet hyväksy lakeja rikkovaa toimintaa. Lähdemme siitä, ettei myöskään yhtiöiden lakeja rikkovaa toimintaa tule hyväksyä.

Talvivaaran kaivos on rikoksen päälle perustettu yhtiö. Jo kaivoslupaa haettaessa ja yhtiön listautuessa pörssiin jätettiin kertomatta ympäristövalvonnalle, työsuojeluvalvojille ja pörssivalvonnalle kuuluva olennainen tieto siitä, että liuotusprosessi rikastaa muiden metallien lisäksi myös merkittävässä määrin uraania.

Uraania ja siihen liittyviä riskejä ei tuotu alueen ihmisille tiedoksi kun laitosta luvitettiin ja rakennettiin. Ympäristölupaan ei uraania kirjattu. Kuitenkin: “Uraani on ollut aina tiedossa”, sanoi ydinenergiatarkastaja Aurela Sotkamossa 2011. Uraanin huomiotta jättäminen luvituksessa ja rakennevaatimuksissa on yksi keskeinen syy siihen, että kipsisakka-altaista virtasi kymmeniä tuhansia kiloja uraania sekä varoaltaisiin että vesistöihin.

Tällä hetkellä yhtiötä epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta. Meille, joiden kotiseutualueella kaivos toimii, epäilylle ei ole sijaa. Tapahtunut on silmin havaittava asia.

On hyvä tiedostaa, ettei kaivosalueella ja tuotantoprosesseissa toimita ollenkaan voimassaolevan ympäristöluvan puitteissa:
– Kipsisakka-altaat eivät ole toimintakuntoisia.
– Varoaltaista on tullut entisten vuotovesien varastoaltaita.
– Kasojen bakteeritoiminta on sammunut.

Tässä tilanteessa kaivoksen toiminnan jatkaminen on törkeän ympäristön turmelemisen jatkamista. Katsomme, ettei veronmaksajien ja valtion varoja tule sijoittaa tämän toiminnan jatkamiseen.

Oikea ratkaisu olisi perua kaivoslupa ja aloittaa kaivoksen hallittu alasajo sulkemalla runsaasti jätevettä tuottava metallitehdas.

Sulkemisen ja ympäristövahinkojen kustannukset ovat suuret, mutta nähdäksemme toiminnan jatkaminen tuottaa yhteiskunnalle vieläkin suuremmat haitat ja kustannukset.

Stop Talvivaara – Kansanliike vesistöjen puolesta.”

Talvivaaran kaivosyhtiön mukaan se käyttää rikkihappoa ainoastaan prosessiliuoksen happo-emäs -tasapainon eli pH:n säätämiseen, eikä sen prosessi ole muuttunut bioliuotuksesta rikkihappoliuotukseksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.