227126_5123643503_7917_n

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki (vas.)

”Kollektiivinen sopiminen tasapainottaisi neuvottelutilanteita” 

Hallitusohjelman lause ”tekijänoikeuslailla säädetään nykyistä tarkemmin tekijänoikeuksien siirtämisen edellytyksenä olevista kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta” on ollut monien keskustelujen aiheena ja sen sisällöstä on esitetty monenlaisia tulkintoja.

”Mielestäni kohtuullinen korvaus on syytä nostaa kunnolla agendalle. Suomessa vallitsee laaja sopimusvapaus – niin myös tekijänoikeuksia koskevissa sopimuksissa. Sopimusvapaus ulottuu sopimuksen tekemiseen ja muotoon sekä sopimuksen sisältöön. Tosiasia kuitenkin on, että sopimusvapaus ei käytännössä läheskään aina toteudu. Valitettavasti yhä useammin yksittäisten luovien tekijöiden tekemät oikeuksia koskevat sopimukset ovat kaikkea muuta kuin kohtuullisia – sekä ehtojen että korvausten osalta”, sanoi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki Tekijänoikeusfoorumissa maanantaina 28. lokakuuta.

Tekijänoikeusfoorumi on vuosittainen opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä tapahtuma, jossa luovan työn tekijöiden edustajat ja muut tekijänoikeusammattilaiset kohtaavat. Koko päivän kestävä tilaisuus pidetään tänä vuonna Valkoisessa salissa Helsingin keskustassa.

”Kohtuuttomasta sopimuksesta tekijä voi periaatteessa kieltäytyä, mutta tämä on käytännössä luovien alojen tekijöille vaikeaa, koska se merkitsee useimmiten myös työtilaisuuden menettämistä. Tämä on nykyinen tekijänoikeuslainsäädännön ongelma ja siksi sitä pitää muuttaa. Mutta miten? Siihen haemme nyt ratkaisuja”, sanoi Arhinmäki avajaispuheessaan.

Selvitettäviin asioihin kuuluu muun muassa se, miten tekijänoikeuksia koskevaa neuvottelutilannetta olisi mahdollista tasapainottaa. ”Tosiasia on, että yksittäinen luova tekijä on lähes aina alisteisessa asemassa, kun neuvotteluosapuolena on yritys. Mitä tämä tasapainottaminen käytännössä tarkoittaisi? Ainakin jonkinlaista kollektiivista sopimista, tehokkaampaa joukkovoiman käyttöä, yhdistymistä, järjestäytymistä. Ei ole reilua, että niin moni luovan työn tekijä joutuu kohtuuttomaan neuvottelutilanteeseen yksin”, kulttuuriministeri sanoi.

Arhinmäen mukaan hyvin toimivassa järjestelmässä neuvotteluosapuolet kokevat olevansa keskenään tasavertaisessa asemassa. ”Vaikka neuvottelukäytäntöjen parantaminen on periaatteessa kunkin alan ja sillä vaikuttavien osapuolten ja sidosryhmien oma asia, siihen on syytä kiinnittää huomiota myös valtiovallan taholta. Kaiken kaikkiaan olisi hyvä, että tekijöiden järjestöt neuvottelisivat kollektiivisesti nykyistä enemmän sopimusehdoista.”

Kohtuullisen korvauksen ohella ministeri Arhinmäki otti kantaa myös useisiin muihin ajankohtaisiin tekijänoikeuskysymyksiin.

”Tekijänoikeuksien kunnioittamisen pitäisi olla keskeinen periaate kaikessa toiminnassa. Tekijänoikeuksien alaisen materiaalin luvattomaan käyttöön pitää puuttua. Piratismi merkitsee sitä, että luovan alan työntekijä ei saa korvausta tekemästään työstä. Toisaalta tietoverkossa ilman tekijän lupaa tapahtuvia tekoja, kuten tiedostojakelua, vastaan ei pitäisi käyttää myöskään ylimitoitettuja toimenpiteitä”, hän sanoi.

Kulttuuriministeri peräänkuulutti puheessaan uusia keinoja, joilla luvattomaan verkkojakeluun voitaisiin puuttua, mutta jotka kunnioittaisivat myös ihmisten vapauksia.

”Nykyisten pykälien mukaan tehdyt laittomien verkkopalvelujen blokkaamiset eli tuomioistuinten estomääräykset voivat tuntua liiallisilta varsinkin silloin, kun niillä puututaan myös lailliseen aineistoon. Kirje- tai varoitusmenettely tai verkkotunnuksen sulkeminen ovat puolestaan liian kalliita järjestelyjä tai muuten käytännön toteutukseltaan liian monimutkaisia, ilman että niistä on vastaavaa hyötyä luvattoman verkkojakelun vähenemisessä”, Arhinmäki selosti.

Ministeri sanoi ymmärtävänsä, että blokkaaminen voi olla luovien alojen toimijoiden näkökulmasta nopea ja mahdollisesti myös tehokas keino torjua piratismia. ”Mutta blokkaamiseen liittyy iso periaatteellinen yhteiskunnallinen kysymys, missä menee netin käytön rajoittamisen raja.”

”Nykyisen tekijänoikeuksia loukkaavan verkkoliikenteen estämisen rinnalla pitää tutkia verkkoliikenteen hidastamista niin, että luvaton toiminta ei enää käytännössä olisi mielekästä verkon hitauden vuoksi. Vastaavin keinoin voitaisiin puuttua myös ulkomailta Suomeen tarjottaviin laittomiin palveluihin”, Arhinmäki linjasi.

Liittyen tekijänoikeuksien loukkauksista jaettuihin rangaistuksiin, Arhinmäki kertoi ministeriössä selvitettävän mahdollisuutta edistää sovittelun käyttämistä erityisesti nuorten tekemissä tekijänoikeuden loukkauksissa. ”Lisäksi tarkoitus on arvioida tekijänoikeusloukkausten rangaistusten kohtuullisuutta tähänastisen oikeuskäytännön valossa. Nämä ovat mielestäni sellaisia uudistuksia, jotka lisäisivät tekijänoikeuksien kunnioittamista ja joiden avulla myös tekijänoikeuksien suojaaminen koettaisiin entistä oikeutetummaksi.”

Arhinmäki korosti, että tekijänoikeuslainsäädäntöä pitää uudistaa ja ministeriön tehtävä on valmistella uudistuksia riippumatta siitä, että samaan aikaan on vireillä kansalaisaloite eduskunnassa.

”Olen kolme viikkoa sitten antanut ministeriön kulttuuriyksikölle toimeksiannon tekijänoikeuslain seuraavan muutosvaiheen valmistelusta ja siihen liittyvistä selvityksistä. Odotan esityksiä ja ratkaisuja ministeriön valmistelussa. Aikataulu on suhteellisen tiukka – hallituksen esitys, jotta nykyinen eduskunta ehtisi sen vielä käsitellä, pitäisi antaa viimeistään ensi keväänä.”

Ministeri Arhinmäen selvitys- ja valmistelutoimeksianto tekijänoikeuslainsäädännöstä koostuu seuraavista asioista:

1) kohtuullista korvausta koskevat tekijänoikeuslain säännökset,
2) luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet ja toisaalta niiden kohtuullisuus,
3) televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut,
4) hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen ja
5) eräät äänitallenteen suojaan liittyvät kysymykset.

Ministerin puhe

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.