family_clip_art

Vanhemmilla on suuri merkitys nuoren hyvinvoinnille ja myöhemmälle elämälle niin hyvässä kuin pahassakin. Hyvät suhteet vanhempiin suojaavat nuorta myöhemmältä masennukselta, kun taas lapsuudessa koettu vanhempien avioero saattaa ennustaa vaikeuksia ihmis- ja parisuhteissa.

Lapsuudessa koettu vanhempien avioero voi lisätä myös psyykkisiä ongelmia ja vaikuttaa nuoren koulutus- ja ammattiuraan sekä terveystottumuksiin. Vanhempien avioeron kokeneilla nuorilla on ehjissä perheissä kasvaneita nuoria useammin matala sosioekonominen asema myöhemmin elämässä ja epäterveellisemmät terveystottumukset.

Vanhempien matala sosioekonominen asema voi vaikuttaa myös nuorten kouluttautumiseen niin, että näillä nuorilla on alempi koulutustaso aikuisuudessa.  Peruskoulun jälkeisen koulutuksen puuttuminen ja huono-osaisuus useilla eri elämänalueilla nuoruudessa voi kasvattaa ennenaikaisen kuoleman riskiä myöhemmin elämässä.

Muun muassa tällaisia tuloksia saatiin tamperelaisnuoria koskeneesta 26 vuotta kestäneestä seurantatutkimuksesta. Tutkimuksessa on selvitetty pääosin vuonna 1967 syntyneiden noin 2 200 tamperelaisnuoren elämänkulkua sekä mielenterveyden ja hyvinvoinnin riski- ja suojaavia tekijöitä 16-, 22-, 32- ja 42-vuotiaina. Tutkimus alkoi vuonna 1983 ja viimeisin aineisto kerättiin vuonna 2009.

Tutkimuksessa havaittiin, että lapsuuden kasvuolosuhteet, nuoruusiän elämäntavat ja kokemukset eivät yksinomaan määrää nuoren tulevaisuutta. Sosiaaliset suhteet ja henkilökohtaiset voimavarat vahvistavat hyvinvointia. Niinpä esimerkiksi hyvät suhteet vanhempiin, hyvä itsetunto ja seurustelusuhde suojasivat nuorta myöhemmältä masennukselta ja paransivat myös parisuhteen laatua aikuisuudessa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös humalajuomista. Nuoruuden humalahakuinen juominen ei aiheuttanut huono-osaisuutta aikuisena, jos tämä riskikäyttäytyminen loppui, kun nuori aikuistui. Myös henkilökohtaiset voimavarat voivat muuttua ja kehittyä. Erilaisten voimavaratekijöiden, kuten itsetunnon, elämän hallittavuuden ja merkitykselliseksi kokemisen, suotuisalla kehittymisellä näytti tulosten mukaan olevan sosioekonomisia terveyseroja kaventava vaikutus.

Lähes kolme vuosikymmentä jatkunut seurantutkimus osoittaa, että valtaosa nuorista selviytyi elämässään ja elämään liittyvistä erilaisista haasteista hyvin. Nuoren kasvuun, kehitykseen ja kasvuympäristöön näyttää kuitenkin liittyvän riskitekijöitä, jotka voivat uhata hyvinvointia ja vaikuttaa pitkälle elämään.

Tutkimusaineisto on kansainvälisesti arvokas ja se antaa hyvät mahdollisuudet tutkia hyvinvointiin, mielenterveyteen sekä huono-osaisuuteen ja syrjäytymiseen johtavia kehityspolkuja ja -mekanismeja. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää nuoriin ja aikuisiin kohdistuvassa mielenterveys- ja hyvinvointityössä sekä syrjäytymisen ehkäisyssä.

Lähde:

Mustonen U, Huurre T, Kiviruusu O, Berg N, Aro H, Marttunen M. : Elämänkulku, mielenterveys ja hyvinvointi. Seurantatutkimus 16-vuotiaista tamperelaisnuorista 22-, 32- ja 42-vuotiaina (TAM-projekti). THL Raportti 17/2013. Tampere 2013.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.