Vireille_tulleet_terveydenhuollon_valvonta_asiat_2013

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon, Valviraan, tuli viime vuonna käsiteltäväksi saman verran terveydenhuollon valvonta-asioita kuin vuonna 2011. Valvontakäyrissä näkyvä piikki vuonna 2012 johtuu suurelta osin valelääkärikohun aiheuttamasta tapausmäärän kasvusta kyseisenä vuonna.

Vuonna 2013 viraston selvitettäväksi tuli 1126 terveydenhuollon valvonta-asiaa, joista kanteluja oli 392 (edellisvuonna 386). Valviran selvitettäväksi kuuluvat lainsäädännön perusteella lähinnä kuolleen potilaan hoitovirhe-epäilyjä koskevat kantelut. Työnantajien, apteekkien ja muiden tahojen ilmoitusten perusteella tulleita sekä Valviran oma-aloitteisesti selvitettäväksi ottamia asioita oli yhteensä 589. Valelääkäriasia näkyi nimenomaan edellisen vuoden ilmoitusasioissa, joita silloin tuli 687.

Poliisilta, eduskunnan oikeusasiamieheltä ja oikeuskanslerin virastolta tuli Valviraan 145 lausuntopyyntöä. Ne koskevat potilaan hoidon tai terveydenhuollon toimintayksikön toiminnan asianmukaisuuden arviointia. Lisäksi Valvira siirsi aluehallintovirastoihin lainsäädäntöön perustuvan työnjaon mukaisesti yhteensä 346 virastolle lähetettyä asiaa.

Valvirassa ratkaistiin viime vuonna lähes 1 200 terveydenhuollon valvonta-asiaa. Vuodenvaihteessa keskeneräisiä valvonta-asioita oli lähes 900.

Valvira sai edelleen runsaasti ilmoituksia apteekeilta ja terveydenhuollon työnantajilta. Suurimpaan osaan ilmoituksista liittyi epäily, että terveydenhuollon ammattihenkilön toiminta vaarantaa potilasturvallisuutta. Osin ilmoitusten suuri määrä johtuu siitä, että työnantajat valvovat aiempaa paremmin työntekijöitään ja puuttuvat napakammin epäkohtiin. Monessa tapauksessa asioihin puututaan edelleen kovin myöhään. Valvira joutuikin rajoittamaan tai poistamaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeuksia viime vuonna merkittävästi useammin kuin minään aiempana vuonna.

Olemme viime vuosina lisänneet valvontaan liittyvää ohjausta mm. verkkosivuillamme, koulutustilaisuuksissa ja valvontaratkaisuissamme. Lisäksi puhelimitse ja sähköpostitse erityisesti työnantajille annettu neuvonta on ollut laajaa. Erityisesti olemme kiinnittäneet huomiota toimintayksiköiden omavalvonnan parantamiseen. Olemme kiinnittäneet huomiota mm. siihen, että työnantaja voi ratkaista useimmat toimintayksikössään syntyneet ongelmat ja korjata epäasianmukaiset toimintatavat itse, eikä asiaa tarvitse lähettää valvontaviranomaisten ratkaistavaksi.

Olemme myös ohjanneet potilaita ja heidän omaisiaan tekemään hoidosta ensisijaisesti muistutuksen hoitopaikkaan, ja kantelun vasta sitten, jos he eivät ole tyytyväisiä muistutukseen saamaansa vastaukseen. Muistutuksen käsittely hoitopaikassa kestää yleensä korkeintaan kuukauden verran, kun kantelujen käsittelyajan keskiarvo Valvirassa oli viime vuonna noin vuosi. Monessa tapauksessa se on huomattavasti pidempikin, sillä joudumme asettamaan merkittävän potilasturvallisuusriskin sisältävien valvonta-asioiden käsittelyn etusijalle.

Työnantaja voi muistutuksen perusteella puuttua epäasialliseen toimintaan heti, joskus jopa potilaan ollessa vielä hoitopaikassa. Muistutuksen ensisijainen käsittely hoitopaikassa antaa arvokasta asiakaspalautetta ja palvelee toimintayksikön omavalvonnan parantamista.

Muun muassa omavalvonnan avulla on onnistuttu ainakin jossain määrin hillitsemään Valviralle tulevien valvonta-asioiden määrää. Ne tapaukset, jotka lähetetään valvontaviranomaisen ratkaistavaksi, ovat useimmiten potilasturvallisuuden kannalta merkittäviä ja paljon selvittämistyötä vaativia. Tällöin joudutaan jättämään muita asioita, jotka eivät ole potilasturvallisuuden kannalta samalla tavalla kiireellisiä, odottamaan käsittelyä. Tätä osoittaa esimerkiksi se, että terveydenhuollon valvonta-asioiden käsittelyajat Valvirassa ovat hieman pidentyneet. Kaikkien valvonta-asioiden (kantelut, ilmoitukset, oma-aloitteisesti vireille otetut, lausunnot) käsittelyajan keskiarvo oli viime vuonna yhteensä 10,3 kuukautta, kun se vuotta aikaisemmin oli 9 kuukautta.

Kolmannes (33 %) ratkaistuista terveydenhuollon valvonta-asioista johti seuraamukseen viime vuonna. Kanteluissa seuraamuksena on tavallisimmin hallinnollista ohjausta (huomion kiinnittäminen tai huomautus). Viime vuonna kiinnitimme ammattihenkilön tai toimintayksikön toimintaan huomiota 106 kertaa; huomautuksia annoimme 55. Ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisia, joita tehdään yleisimmin meille tulleiden ilmoitusten perusteella tai oma-aloitteisesti vireille otetuissa asioissa, oli 67 ja ammattioikeuksien poistoja 103 .

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.