Aerial___Leachpad__800m_X_2400m

Marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon turvallisuustutkinta on valmistunut. Tutkinnassa havaittiin, että suurten ympäristöonnettomuusriskien tunnistamisessa, estämisessä ja varautumisessa on kehitettävää. Parannettavaa on niin ikään kaivoshankkeiden valvontaprosesseissa ja erityisesti viranomaisten yhteistyössä.

Vuoto tapahtui, kun käyttötarkoituksen vastaisesti vesivarastona käytetyn kipsisakka-altaan rakenne ei kestänyt kipsisakan päälle varastoidun veden hydrostaattista painetta. HDPE-kalvo repeytyi, ja altaasta pääsi vuotamaan ympäristölle vahingollista metallipitoista vettä ja sakkaa noin 1,2 miljoonaa m3. Kaivosalueen ulkopuolelle päätyi noin 240 000 m3.

Altaan kaksi aiempaa vuotoa olivat todennäköisesti heikentäneet HDPE-kalvon alapuolisia rakenteita ja olivat omiaan edesauttamaan uuden vuodon syntymistä. Rakenne oli haavoittuva erityisesti välipadon ja pohjan liittymäkohdassa. Kipsisakka-altaaseen oli pumpattu alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poiketen kahden kuukauden ajan raffinaattia eli hapanta metallisulfaattiliuosta, joka teki vuotaneesta vedestä ympäristölle haitallisemman.

Tutkinnan keskeinen johtopäätös on, että suurten ympäristöriskien tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen oli puutteellista aikaisemmista vuodoista huolimatta. Huomio oli jatkuvissa päästöissä. Lisäksi riskien- ja muutostenhallinta kipsisakka-altaan käyttötarkoitusta muutettaessa ei toiminut. Viranomaistoimintaa hankaloittivat hajautetut, monimutkaiset ja joustamattomat lupa- ja valvontaprosessit. Onnettomuustilanteen hoitoa mutkisti se, että selkeää yleisjohtovastuuta ei ottanut mikään taho. Onnettomuustutkintakeskus antaa asian korjaamiseksi kolme suositusta:

1. Ympäristöministeriön tulisi yhdessä muiden toimijoiden kanssa varmistaa tarvittaessa säädöksiä kehittämällä, että teollisuuden ympäristövalvonnassa suurten ympäristöonnettomuusriskien tun-nistaminen, ennalta estäminen ja varautuminen huomioidaan riittävästi ja yhdenmukaisesti viranomaisten ja yritysten toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

2. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi yhteistyössä ympäristöministeriön ja sisäministeriön kanssa kehittää uusia yhteistyön muotoja kaivoshankkeiden valvontaan. Tällöin sekä ympäristölupaa myönnettäessä että myöhemmissä valvonnan vaiheissa viranomaistahot käsittelisivät hanketta yhdessä ja varmistaisivat, ettei prosessin osia ole jäänyt viranomaisvalvonnan ulkopuolelle. Samalla tulisi selvittää menettelyä, missä ympäristöluvan myöntäjä toimisi myös luvan valvojana.

3. Sisäministeriön tulisi yhdessä muiden ministeriöiden kanssa, tarvittaessa lainsäädännöllä huo-lehtia siitä, että kaikenlaisten vakavien vaara- ja onnettomuustilanteiden yleisjohtajuus ja toimi-valtasuhteet ovat selvät ja toimivat. Kiireettömissäkin tapauksissa tarvitaan yleisjohto, jolla var-mistetaan kaikista tehtävistä huolehtiminen, sujuva yhteistoiminta, kokonaistilannekuvan ylläpito ja viestintä.

Y2012-03 Tutkintaselostus (pdf, 4.8 Mt)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.