Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut eduskunnan sivistysvaliokunnalle selvitykset opetusryhmien nykytilasta esi- ja perusopetuksessa sekä kolmiportaisen tuen toimeenpanosta.

Ministeriön tekemät toimenpiteet opetusryhmien pienentämiseksi ovat pienentäneet opetusryhmien keskimääräistä kokoa ja suurten opetusryhmien osuus on lähes puolittunut vuodesta 2008. Keväällä 2013 opetusryhmät olivat 1.–6. vuosiluokilla keskimäärin 19,66 oppilaan kokoisia, ja 7.–9. luokilla keskimääräinen ryhmäkoko oli 16,46 oppilasta / opetusryhmä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on suunnannut vuosina 2009–2013 rahoitusta esi- ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen. Toimenpiteillä on pyritty edistämään opetuksen laatua ja oppimistuloksia varmistamalla riittävän pienet opetusryhmät. Eduskunta edellytti lausunnossaan 2010, että ministeriö valmistelee selvityksen opetusryhmien pienentämiseksi tehdyistä toimenpiteistä ja vaikutuksista oppimiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää eduskunnalle menneessä selvityksessä, että rahoitusta opetusryhmien pienentämiseksi tulisi jatkaa edelleen. Tavoitteena on myös uudistaa kuntien valtionosuusjärjestelmä vuoteen 2015 mennessä siten, että rahoitus pohjautuisi jatkossa nykyistä enemmän perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin kuten alueen maahanmuuttajien väestönosuuteen, aikuisväestön koulutustasoon sekä työttömyysasteeseen. Opetusryhmiä koskeva tilastointi otetaan osaksi opetusta ja koulutusta koskevaa perustilastointia. Lisäksi tutkimusta opetusryhmien koon vaikutuksesta oppimiseen ja koulumenestykseen tulee jatkaa.

Kunnat ovat edistyneet kolmiportaisen tuen toimeenpanossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi samassa yhteydessä selvityksen kolmiportaista tukea koskevan lain (voimaan 1.1.2011) vaikutuksista. Eduskunta edellytti hallituksen seuraavan oppilaan oikeuden toteutumista saada tarvitsemaansa tukea sekä antavan näistä selvityksen.

Kunnat ovat edistyneet kolmiportaisen tuen toimeenpanossa perusopetuslain muutosten tavoitteiden mukaisesti, mutta kuntakohtaiset erot tuen toimeenpanossa ovat huomattavia. Erityistä tukea saavien oppilaiden määrä on kääntynyt laskuun tehostettua tukea saavien oppilaiden osuuden kasvaessa. Erityisen tuen piirissä on 7,6 prosenttia ja tehostetun tuen 5,1 prosenttia kaikista perusopetuksen oppilaista. Heistä 16,8 prosenttia on poikia ja 8,3 tyttöjä.

Tukiopetuksen resursointi koetaan riittäväksi, mutta osa-aikaisen erityisopetuksen tarve ja resurssit
eivät vastaa toisiaan. Erityiseen tukeen liittyvät mahdolliset oppiaineiden oppimäärien
yksilöllistämispäätökset ovat vähentyneet.

Oppilashuoltotyö on selvityksen mukaan kehittynyt ennaltaehkäisevämmäksi. Kaikissa kouluissa on rehtorin johtama oppilashuoltoryhmä. Myös kodin ja koulun yhteistyö näyttää toimivan hyvin.

Kehittämistoimina OKM esittää mm., että kolmiportaisen tuen toimeenpanon seurantaa ja arviointia jatketaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimesta vuonna 2014 käynnistyvällä kattavalla valtakunnallisella arvioinnilla. Tarpeen on myös kehittää nykyistä tilastointia ja tiedonkeruuta. Ns. kolmiportaisen tuen toimeenpanoon liittyvän osaamisen vahvistamiseksi opettajan peruskoulutuksen sisältöjä olisi kehitettävä ja samalla aineenopettajien osaamista ja valmiuksia kehitettävä niin, että tuen kolmiportaisuus jalkautuu osaksi yläkoulujen toimintaa. Kolmiportaisen tuen toimeenpanoon suunnataan edelleen vuosina 2014 – 2016 täydennyskoulutuksen määrärahoja.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.