Kuhmoinen talvi_Auvo Hamarus

Kuva: Talvista luonnonmetsää Kuhmoisten Linnavuorella (Auvo Hamarus).

Vapaaehtoinen luonnonsuojelu näyttää vakiintuneen merkittäväksi maankäyttömuodoksi Keski-Suomessa. Päättyneen vuoden 2013 aikana suojelluista uusista luonnonsuojelualueista peräti 900 hehtaaria oli alueita, joita maanomistajat itse tarjosivat suojeltavaksi. Vapaaehtoista suojelua toteutetaan metsiensuojeluohjelma METSOn puitteissa.

Kehitys on ollut nousujohteinen viime vuosien aikana, ja vuoden 2013 summa olikin vuodesta 2005 jatkuneen METSO-ohjelman ennätys. Hieman yli puolet uusista luonnonsuojelualueista hankittiin valtion omistukseen, lopuista alueista perustettiin yksityismaiden pysyviä luonnonsuojelualueita. Määräaikaisia 20 vuoden suojelusopimuksia tehtiin lisäksi reilulle 20 hehtaarille. Suojelualueiden perustamisesta aiheutuvista taloudellisen hyödyn menetyksistä maksettiin maanomistajille korvauksia kaikkiaan 5,4 miljoonaa euroa. METSO-ohjelma on edennyt maakunnassa kokonaisuutena varsin hyvin, sillä suojeltuna on jo yli 3000 hehtaaria.

METSO-graafi -2013

Kaavio: Metso-ohjelman kautta pysyvästi suojellut alueet (ha) Keski-Suomessa vuosittain 2005-2013.

METSO-ohjelman kohteina suojellut alueet olivat pääasiassa lahopuustoisia vanhoja kangasmetsiä, joita kertyi 490 hehtaaria. Puustoisia soita reunametsineen suojeltiin 180 ha. Lisäksi METSOssa suojeltiin pienvesien lähimetsiä 44 ha, monimuotoisuudelle merkittäviä puustoisia kallioita, jyrkänteitä ja louhikoita 40 ha, lehtoja 16 ha ja puustoisia perinnebiotooppeja 12 ha.

Myös ns. vanhojen luonnonsuojeluohjelmien kohteita sisältyi suojeltaviin kohteisiin. Rantojensuojeluohjelman alueita siirtyi valtiolle Metsähallituksen tekemällä maanvaihdolla Jämsässä Päijänteen saaressa 48 ha. Natura 2000 -verkostoon sisältyviä kohteita suojeltiin 76 hehtaaria. Suojellut alueet jakautuivat varsin tasaisesti eri puolille maakuntaa: vain neljään kuntaan ei osunut uusia luonnonsuojelualueita. Eniten uusia suojelualueita muodostettiin Jyväskylään (212 ha) ja Joutsaan (95 ha).

Yksittäisistä uhanalaisista lajeista liito-oravan lakisääteinen suojelu työllistää edelleen valtionhallintoa. Hakkuisiin johtavien metsänkäyttöilmoitusten kohteiksi tulleita liito-oravan esiintymispaikkoja tarkastettiin yli 120 kohteella, joista 50 tapauksessa tehtiin liito-oravan esiintymis- ja lisääntymispaikan rajaamispäätös.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.