annepaper12

Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anne Liimola

Lastentarhanopettajaliitto edellyttää, että varhaiskasvatuslaki säädetään tämän hallituskauden aikana. Lastentarhanopettajaliitto on tyrmistynyt siitä, että varhaiskasvatuslaki ei ole vieläkään keväällä annettavien lakiesitysten listalla. Laki koskee paitsi lähes 300 000 alle kouluikäistä lasta ja päiväkotien henkilökuntaa, myös koko yhteiskuntaa.

-Poliittisella tahtotilalla on nyt merkittävä rooli tulevaisuuden rakentamisessa. Vaadin poliittisilta päättäjiltä rohkeutta ja uskallusta katsoa tulevaisuuteen sekä vastuun ottamista varhaiskasvatuksen kehittämisessä. On ainoastaan tekosyy siirtää varhaiskasvatuslain uudistuksia heikkoon taloudelliseen tilanteeseen vedoten.  Uudistuksen mahdollisesti mukanaan tuomat kustannusvaikutukset jakautuvat pitkälle aikavälille, toteaa Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anne Liimola.

Lasten enimmäismäärä ryhmässä on määriteltävä laissa

Yli 40 vuotta vanhassa laissa lasten päivähoidosta on useita porsaanreikiä, jotka mahdollistavat esimerkiksi lasten määrän holtittoman kasvun päiväkotien lapsiryhmissä. Lastentarhanopettajaliitto vaatii, että lasten enimmäismäärä ryhmässä tulee määräytyä kolmen kelpoisuusehdot täyttävän työntekijän mukaan huomioiden lasten ikä. Vuodesta 2007 saakka kunta on voinut poiketa säädetystä suhdeluvusta, jos lasten keskimääräiset hoitopäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät 1. Tämä asetus on saattanut päiväkodit tilanteeseen, jossa lapsiryhmien koot ovat suuremmat kuin perusopetuksessa.

Liian suuret ryhmäkoot nousivat myös vanhempien huolenaiheeksi opetus- ja kulttuuriministeriön Vaikuta varhaiskasvatukseen -kyselyssä, johon vastauksia tuli yli 11 000.

Varhaiskasvatuksen kelpoisuusvaatimuksia ja opettajien määrää on nostettava

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön koulutustaustalla ja kelpoisuuksilla on suora vaikutus lasten osaamiseen ja oppimiseen. Kaikki lapsen keskeiset kehitykselliset muutokset tapahtuvat ennen kouluikää. Sen vuoksi on tärkeää, että varhaiskasvatuksessa opettajilla on opettajan koulutus. Lisäksi Lastentarhanopettajaliitto katsoo, että opettajien määrä varhaiskasvatuksessa tulee olla nykyistä korkeampi. Suomessakin on aika ottaa vakavasti kansainvälinen tutkimus, joka yksiselitteisesti korostaa varhaiskasvatuksen merkitystä lapsille 2

Lähiesimies vastaa opetus- ja kasvatustyön johtamisesta

Päiväkodin johtajien vastuualueita ja työkokonaisuuksia selvitettiin viime vuonna 3. Yli puolet (53 %) päiväkodin johtajista kokee, että heillä ei ole riittävästi aikaa kasvatuksen ja opetuksen johtamiseen. Johdettavana olevat yksiköt kasvavat: johtajien vastuulla on useita yksiköitä sekä entistä enemmän alaisia ja lapsia. – Jokaisessa varhaiskasvatusta antavassa toimipisteessä pitää olla lähiesimies, joka vastaa opetus- ja kasvatustyön sekä osaamisen johtamisesta, Liimola konkretisoi.

Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää vietetään 13. helmikuuta. Varhaiskasvatuspäivänä vaikutetaan uuden varhaiskasvatuslain valmisteluun sekä lisätään yhteiskunnallista keskustelua ja tietoisuutta varhaiskasvatuksen merkityksestä lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

1 Lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 6.5 §:n täsmentäminen

2 Valtiovarainministeriön julkaisuja 11/2013

3 Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n raportti päiväkodin johtajuudesta 2013

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.