sosioekonomiset_erot_tyourat_elakkeelle_siirtyminen_ja_elakejarjestelma_7

Eläkettä saadaan eri palkansaajaryhmissä pitkälti samassa suhteessa tehtyyn työuraan ja ansioihin nähden. Myös eläkeaikaa kertyy kaikkinensa työntekijöille ja toimihenkilöille lähes saman verran, kun verrataan miehiä keskenään ja naisia keskenään. Sukupuolten väliset erot ovat suuremmat kuin sosioekonomisten ryhmien väliset erot.

Eläketurvakeskuksen raportissa Sosioekonomiset erot – työurat, eläkkeelle siirtyminen ja eläkejärjestelmä tarkastellaan työntekijöiden, alempien ja ylempien toimihenkilöiden sekä yrittäjien työ- ja eläketaivalta sekä heidän asemaansa eläkejärjestelmässä.

Eri palkansaajaryhmien työurat eivät pituudeltaan juuri eroa toisistaan, mutta ne sijoittuvat eri ikävaiheeseen. Työntekijöiden työurat alkavat nuorempana, ylempien toimihenkilöiden urat jatkuvat vanhemmaksi.

Merkittäviä sosioekonomisia eroja on kannustinkarttuman käytössä. Työntekijät jäävät muita useammin pois työstä jo ennen vanhuuseläkeikää, esimerkiksi työttömyyden tai työkyvyttömyyseläkkeen kautta. Yli 63-vuotiaan kannustinkarttumaa hyödyntävätkin eniten ylemmät toimihenkilöt.

Kaikille ansioidensa mukaan, mutta naisille pidempään

Saavatko kaikki sitten ansioidensa mukaan? Eläkemaksuille saatava tuotto sosioekonomisissa ryhmissä vaihtelee varsin vähän. Toimihenkilömiehillä tuotto on jonkin verran parempi kuin työntekijämiehillä. Kaikissa ryhmissä miehet saavat eläkemaksuille selvästi pienemmän tuoton kuin naiset.

Toimihenkilöiden eläketaso on korkeampi kuin työntekijöiden. Ero johtuu pääosin työuran aikaisista palkkaeroista. Samasta syystä eläketaso on naisilla matalampi kuin miehillä. Eläke-erot ovat hieman pienemmät kuin eläkettä edeltäneet tuloerot.

Eläkejärjestelmä heijastaa pitkälti niitä eroja, joita sosioekonomisten ryhmien ja miesten ja naisten välillä on elinajassa, ansiotasossa ja työurissa.

Raportti on saatavilla Eläketurvakeskuksen sivuilla www.etk.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.