471px-Vaasa.vaakuna.svg

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt Vaasan kaupungin tehostetun palveluasumisen yksiköihin tarkastukset 2012. Tarkastuksen kohteena olivat tehostetun palveluasumisen yksiköt Ahvenkoti, Alkulan pienkoti, Ruukinkartano, Vuorikoti, Krannila, Klemettila ja Kirkkopuistikko 32.

Vaasan kaupungin selvityksestä todetaan, että Ahvenkoti on lakannut toimimasta tehostettuna palvelutalona 1.4.2013. Ahvenkoti on 1.4.2013 alkaen eläkeläisten vuokratalo. Alkulan pienkoti on lakannut toimimasta palvelutalona 10.7.2013. Aluehallintovirasto toteaa, että valvonta-asioiden käsittely päättyy aluehallintovirastossa Ahvenkodin ja Alkulan pienkodin suhteen. Ahvenkoti -yksikköön tarkastus tehtiin 6.11.2012 ja Alkulan pienkoti -yksikköön 13.11 2102. Tarkastuksella todettiin molemmissa yksiköissä, että henkilöstömitoitus ei vastaa potilaiden hoidon tarvetta ja yksikön tilat eivät sovellu tehostetun palveluasumisen yksiköksi.

Ruukinkartanon tehostetun palveluasumisyksikön tarkastuskäynti tehtiin 6.11.2012. Tarkastuksella todettiin, että yksikössä henkilöstömitoitus ei vastaa asukkaiden tarvetta. Lisäselvityspyynnössä 10.9.2013 pyydettiin toimittamaan pelastusviranomaisen lausunto siitä, täyttääkö Ruukinkartano pelastuslain tehostetulle palveluasumiselle asetetut edellytykset. Vaasan kaupungin antamassa selvityksessä 6.3.2013 ilmenee, että Ruukinkartanoon on lisätty yksi yöhoitaja. Yksikössä on kummassakin kerroksessa tämän jälkeen oma yöhoitaja ja yksi joka kiertää kerroksissa. Aluehallintovirasto toteaa, että koska yksikköön asennettaan automaattinen sammutuslaitteisto 2014 ja pohjanmaan pelastuslaitos on 29.4.2013 hyväksynyt yksikön poistumisturvallisuuden suunnitelman, asia ei anna tässä vaiheessa aihetta enempiin toimenpiteisiin. Valvonta-asian käsittely päättyy aluehallintovirastossa mutta Vaasan kaupungin tulee toimittaa aluehallintovirastoon 30.5.2014 mennessä selvitys niistä toimenpiteistä, joihin kaupunki on ryhtynyt automaattisen sammutuslaiteiston asentamiseksi Ruukinkartano – yksikköön.

Vaasan kaupungin antamasta selvityksestä 16.12.2013 ilmenee, että palveluasumisyksikkö Vuorikoti lakkautetaan 1.6.2014. Aluehallintovirasto toteaa, että koska yksikkö lakkautetaan 1.6.2014 ja Pohjanmaan pelastuslaitos on hyväksynyt 29.11.2013 poistumisturvallisuuden suunnitelman, asia ei anna tässä vaiheessa aihetta enempiin toimenpiteisiin ja valvonta-asian käsittely päättyy. Vaasan kaupungin tulee toimittaa aluehallintovirastoon 30.5.2014 mennessä selvitys niistä toimenpiteistä, joihin kaupunki on ryhtynyt Vuorikoti -yksikön toiminnan lakkauttamiseksi ja asukkaiden sosiaalipalveluiden järjestämiseksi. Palveluasumisyksikköön Vuorikotiin tehtiin tarkastuskäynti 5.11.2012. Tarkastuksella todettiin, että Vuorikotiin laaditussa pelastussuunnitelmassa oli puutteita ja että selvitetään turvallisuuden, toimitilojen ja henkilöstön osalta soveltuvuutta toimia tehostettuna palveluasumisen yksikkönä.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt Krannilan ja Klemettilän tarkastuskäynti suoritettiin 13.11 2012. Tarkastuskäynnillä todettiin mm. että yksiköihin laadituissa pelastussuunnitelmissa oli puutteita. Tarkastuksella on todettu, että selvitetään yksiköiden soveltuvuutta turvallisuuden, toimitilojen ja henkilöstön osalta tehostettuna palveluasumisen yksikkönä. Aluehallintovirasto antaa Vaasan kaupungille määräyksen järjestää tehostetun palveluasumisyksiköiden Krannila ja Klemettilän toimitilat asianmukaisiksi niin, että iäkkäiden henkilöiden käytössä olevat toimitilat ovat turvalliset. Määräyksessä Vaasan kaupungin tulee noudattaa Pohjanmaan pelastuslaitoksen korjausmääräystä ja asentaa yksiköihin automaattiset paloilmoittimet, jotka ovat kytketty suoraan hoitohenkilökunnan puhelimiin. Aluehallintoviraston määräystä on noudatettava 28.03.2014 mennessä. Vaasan kaupungin tulee toimittaa aluehallintovirastolle selvitys niistä toimenpiteistä, joihin Vaasan kaupunki on ryhtynyt tämän määräyksen noudattamiseksi 28.3.2014 mennessä.

Kirkkopuistikko 32 -yksikön tarkastus tehtiin 5.11.2012. Tarkastuksessa todettiin, että Kirkkopuistikko 32 -yksikköön laaditussa pelastussuunnitelmassa oli puutteita. Aluehallintoviraston tarkastuskäynnillä tekemän arvion mukaan suurin osa yksikön asukkaista tarvitsee apua poistumisessa. Aluehallintovirasto määrää Vaasan kaupungin Kirkkopuistikko 32 -yksikön toiminnan välittömästi keskeytettäväksi. Yksikön toiminta tehostettuna palveluasumisena tulee keskeyttää viimeistään 30.4.2014 mennessä. Vaasan kaupungin tulee toimittaa aluehallintoviraston 30.4.2014 mennessä selvitys niistä toimenpiteistä, joihin kaupunki on ryhtynyt tämän määräyksen noudattamiseksi. Selvityksestä tulee myös ilmetä miten Kirkkopuistikko 32 –yksikön asukkaiden sosiaalipalveluiden järjestäminen on tämän päätöksen johdosta toteutettu.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.