allas

Oulun poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on saanut Kainuun ELY-keskukselta ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaisen ilmoituksen koskien Talvivaaran kaivosalueella tapahtuvaa raffinaatti- ja sekundäärialueenliuoksen juoksuttamista avolouhokseen.

Raffinaatti on metallien talteenottolaitoksen paluuliuosta, josta on arvometallit otettu talteen. Ilmoituksen mukaan raffinaattia on juoksutettu louhokseen joulukuusta 2013 lähtien. ELY -keskuksen mukaan juoksuttamiselle ei ole haettu vaadittavaa ympäristölupaa ja juoksuttaminen avolouhokseen on myös Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston 31.5.2013 myöntämässä ympäristöluvassa olevan lupamääräyksen vastainen.

Juoksutuksesta on kirjattu rikosilmoitus ja sitä tutkitaan alustavasti rikosnimikkeellä ympäristön turmeleminen.

Esitutkinta pyritään suorittamaan kevään 2014 aikana.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.