7456375643435

SDP:n eduskuntaryhmä pitää lukion tuntijakouudistusta niin mittavana asiana, että on harkittava sen käsittelemistä myös eduskunnassa. SDP:n edustajien mukaan esillä olleet vaihtoehdot lukion tuntijakouudistukseksi eivät tuo ratkaisua tarpeeseen uudistaa opetussisältöjä laajemmin.

SDP:n eduskuntaryhmän hyväksymän lausunnon mukaan lukiossa tulee korostaa yleissivistyksen ja elämänhallinnan kannalta keskeisten tietojen ja taitojen hankkimista. Eduskuntaryhmä katsoo valinnaisuuden ylikorostamisen johtavan koulutukselliseen epätasa-arvoon ja asuinalueiden eriarvoistumisen kiihtymiseen. Riskinä on, että vain suuret ja varakkaiden kuntien lukiot tarjoaisivat jatkossa monipuolista opetusta. Olisi kohtuutonta, jos nuori joutuisi rajoittamaan tulevaisuuden uravalintojaan lukion kapean kurssitarjonnan vuoksi.

SDP:n eduskuntaryhmä katsoo, että lukion on mahdollistettava kielten monipuolinen opiskelu. Myös muiden kuin ruotsin tai suomen ja englannin kielten opiskelulle pitäisi saada tilaa nykyistä enemmän. Lisäksi nuorilla on oltava riittävät yhteiskunnalliset valmiudet. Monimutkaistuvassa yhteiskunnassa keskeiset tiedot yhteiskunnan toiminnasta, historiasta, biologiasta, maantieteestä ja uskonnoista kuuluvat olennaisena osana täysimääräiseen kansalaisuuteen.

SDP eduskuntaryhmän mukaan on tärkeää avata lukio-opintoja entistä enemmän osaksi ympäröivää yhteiskuntaa. Oppiainerajat ylittävät opintokokonaisuudet auttavat opiskelijoita hahmottamaan erilaisia ilmiöitä. Eduskuntaryhmän näkemyksen mukaan uusiin ideoihin tulee tarttua ennakkoluulottomasti ja mahdollisuudet maksimoiden.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.