Talvivaara - Kuvapankki - Google Chrome_2014-02-24_12-47-19

Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat hyväksyneet Talvivaaran kaivokselle uuden tarkkailuohjelman. Hyväksytty tarkkailuohjelma sisältää kaivoksen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun sekä kalataloustarkkailun. Talvivaaran tulee kustannuksellaan järjestää tarkkailu ohjelman mukaisesti. Ohjelma on määrätty noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta.

Tarkkailuohjelmasta pyydettiin lausunnot mm. alueen kunnilta ja terveydensuojeluviranomaisilta sekä tutkimuslaitoksilta. Myös luonnonsuojelujärjestöjen ja yksityisten kansalaisten kannanotot käsiteltiin päätöksiä valmisteltaessa.

Kainuun ELY-keskus määräsi Talvivaaran täydentämään vesi- ja ilmapäästöjen tarkkailua. Uusia tarkkailumääräyksiä annettiin myös jätteille ja melulle. Jätevesitarkkailua täydennetään päästövesien toksisuusmittauksilla. Uraanin tytärnuklideja tulee mitata sekä jätevedestä että kiinteästä jätteestä. Lisäksi Talvivaaraa on määrätty selvittämään hajurikkiyhdisteiden leviäminen ja mittaaminen ulkoilmasta. Bioliuotuskasojen ympäristöstä on määritettävä radium- ja radonpitoisuus sekä laadittava melumallinnus bioliuotuskasojen toiminnan aiheuttamasta melusta.

Vesistötarkkailun olennaisin täydennys on kaivosvesien sisältämien haitta-aineiden yhteisvaikutusten selvittäminen eri eliöryhmiä kuvaavilla pitkäaikaistesteillä. Testeissä käytetään Talvivaaran vaikutusalueen kuormittuneita luonnonvesiä. Selvitys tulee tehdä ensi vuoden loppuun mennessä. Lisäksi vedenlaadun tarkkailua laajennettiin Vuoksen vesistön suunnalla Syvärille ja Haajaistenjärvelle.

Vesistötarkkailuun sisältyy myös metallikertymien määrittäminen sekä vesisammalista että kaloista. Kalojen metallimäärityksiä määrättiin tihennettäväksi Laaka- ja Jormasjärvellä jokavuotisiksi. Ahvenen lisäksi määritykset tulee tehdä myös hauesta ja kuhasta. Näiden lisäksi on tehtävä määritykset vertailun vuoksi kolmen vuoden välein kahdesta kaivostoiminnan ulkopuolisesta järvestä (Teerijärvi ja Ukonjärvi, Sotkamossa) pyydystetyistä hauista.

Vaikutustarkkailussa on määrätty tehtäväksi kallioperän ruhjekartoituksen perusteella esitys pohjaveden tarkkailuputkien lisäämisestä etenkin pohjoiselle alueelle, sekä arvioimaan, voiko pohjavesistä aiheutua pilaavaa vaikutusta tai vaaraa läheisiin pinta- ja kaivovesiin.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on parhaillaan vireillä kaivoksen lupamääräysten tarkistaminen ja uraanilaitoksen lupaharkinta. Näitä koskevissa päätöksissä saattaa tulla määräyksiä, joilla voi olla vaikutusta nyt hyväksyttyyn tarkkailuohjelmaan.

Linkki: Ympäristölupien valvonta, Kainuun ELY-keskus (ymparisto.fi)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.