ESAVI_SOStiedote_2013_kantelut_ja_valvonnat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ratkaisi vuonna 2013 yhteensä 321 sosiaalihuollon kantelua tai muuta valvonta-asiaa. Vuoden aikana tuli vireille 372 asiaa. Kanteluja tehtiin noin 70 enemmän kuin vuonna 2012. Saapuneista kanteluista 39 % kohdistui toimeentulotukeen ja 27 % lastensuojeluun.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki vuonna 2013 yhteensä 233 sosiaalihuollon kantelupäätöstä ja 88 muuta valvonta-asiaa koskevaa ratkaisua. Ratkaistujen kantelujen yhteismäärä kasvoi edellisvuodesta sadalla. Kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli alle 13 kuukautta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 26 % kaikista AVIen ja Valviran sosiaalihuollon kantelu- ja valvontapäätöksistä.

ESAVI_SOStiedote_2013_kantelut_ja_valvonnatb

Kanteluratkaisuja tehtiin eniten toimeentulotukea (44,6 %) ja lastensuojelua (25,3 %) koskevista asioista. Eniten kanneltiin käsittelyajan pitkittymisestä, menettelytavoista, palvelujen laadusta ja sisällöstä sekä palvelun saatavuudesta. Lastensuojelukanteluiden suuri määrä kertoo sosiaalityöntekijöiden kiireestä asiakkaan kohtaamisessa ja asian valmistelussa. Sosiaalityötä ei useinkaan ole resursoitu siten, että asiakkaat kokisivat tulleensa riittävästi kuulluiksi. Tämä näkyy asiakkaiden tyytymättömyytenä ja epäluottamuksena.

Valvontapäätöksistä puolet (44 kpl.) kohdistui lastensuojeluun. Neljännes valvontapäätöksistä (25 kpl.) koski vanhustenhuoltoa. Valvonta kohdistui enemmän julkiselle sektorille (58 %) kuin yksityiselle sektorille (42 %). Lastensuojelun osuus korostui, koska aluehallintoviraston vuonna 2011 aloittama oma-aloitteinen lastensuojelun määräaikojen valvonta päättyi. Vuonna 2013 tehtiin myös useita valvonnan lopettamispäätöksiä, koska lastensuojelupäätösten käsittelylle asetetut määräajat kyettiin kunnissa saavuttamaan. Osa päätöksistä oli seurantapäätöksiä.

Aluehallintovirasto ryhtyi toimenpiteisiin 168 tapauksessa, mikä on yli puolet (52 %) annetusta ratkaisuista. Toimenpiteitä olivat käsityksen ilmaiseminen (11 %), huomion kiinnittäminen (26 %) ja asiasta huomauttaminen (10 %). Valvontaratkaisuissa keinoina olivat lisäksi valvonnan jatkaminen, kehotus sekä määräys puutteen korjaamiseksi.

ESAVI_SOStiedote_2013_kantelut_ja_valvonnatccccc

Vuonna 2013 huomautuksia annettiin 32, joista 12 koski toimeentulotuen käsittelyn viivästymistä. Muilta osin huomautuksia annettiin mm:

  • potilasturvallisuuden laiminlyönnistä ikääntyneille suunnatussa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa,
  • oikaisuvaatimusta koskevien menettelysäännösten noudattamatta jättämisestä,
  • lastenvalvojan tehtäväksi säädettyjen palvelujen riittävyyden laiminlyönnistä,
  • lähihoitajan epäammattimaisesta toiminnasta,
  • päiväkodin henkilöstön kelpoisuuksien luotettavan todentamisen laiminlyönnistä,
  • hallinto-oikeuden päätöksen toimeenpanon viivästymisestä,
  • asiakasturvallisuuden laiminlyönnistä sekä
  • sairaanhoitajan tehtävissä toimimisesta ilman laillistettua terveydenhuollon ammattitutkintoa.

Määräyksiä puutteen korjaamiseksi annettiin vuonna 2013 vain kolme, kun edellisvuonna niitä oli seitsemän. Vuonna 2013 päätös valvonnan jatkamisesta tehtiin seitsemässä ja kehotus kuudessa tapauksessa. Vuonna 2012 peruutettiin yksi toimilupa ja yhdessä tapauksessa toiminta määrättiin keskeytettäväksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.