ojalansijainti

Ojalan osayleiskaava on tuomassa Tampereen kantakaupungin koillisosaan noin 6000 uutta asukasta ja 1200 uutta työpaikkaa. Yhdyskuntalautakunta käsittelee kokouksessaan tiistaina 4.3.2014 ehdotusta, joka toisi runsaasti uusia pientaloasuntoja Kangasalan rajalle, tulevan Lamminrahkan alueen vieressä sijaitsevalle alueelle.

Aitovuoren pohjoispuoliselle alueelle valtatien 9 varteen on esitetty uusia teollisuus- ja työpaikka-alueita noin 47 hehtaaria. Yleiskaavaehdotuksessa Ojalan ydinalueelle tulee laskennallisesti 1150 pientaloa ja 440 erillispientaloa. Kerrostaloasuntoja on tulossa 560. Luvut tarkentuvat asemakaavoituksen myötä.

– Ojalan alueen kaavoittaminen mahdollistaa noin 440 omakotitalon rakentamisen. Pidän tärkeänä, että pientalorakentamista saadaan lisättyä Tampereella. Toistaiseksi Tampere ei ole kyennyt vastaamaan omakotitalotonttien kysyntään. Jatkossa tilanne paranee Ojalan ja monen muun pientalopainotteisen alueen rakentumisen myötä, lautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Pekka Salmi toteaa.

Yleiskaavaehdotuksessa on koko Ojalan alueeella noin 7 000 asukasta, joista nykyisiä 1050. Ojalan aluetta on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Kangasalan kanssa, joka suunnittelee omalle puolelleen Lamminrahkan alueelle arviolta noin 8000 asukkaan aluetta. Myös Ojalan asukkaat saisivat palveluja Kangalalan puolelta, jonne suunnitellaan muun muassa yhtenäiskoulua. Ojalan yleiskaavassa on varauduttu lähipalveluina päiväkodin ja alaluokkien koulun rakentamiseen sekä neuvolaan ja lähikauppaan.

Ydinalueen ulkopuolelle uusia asuinalueita on osoitettu Aitolahdentien ja Rissonkadun varteen sekä Risson itäpuolelle Lamminrahkan aluerakenteeseen liittyen. Rissonkatu on esitetty jatkettavaksi itään Lamminrahkaan.

Noin 7 neliökilometrin laajuinen Ojalan alue sijaitsee noin 12 kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Kulku Ojalan asuinalueelle tapahtuu sekä Aitolahdentien että Lamminrahkan kautta. Joukkoliikenne Ojalaan on suunniteltu Risson ja Lamminrahkan kautta.

Kevyen liikenteen yhteyksiä ja ulkoilureittejä

Kevyen liikenteen sujuvat yhteydet asuinalueiden välillä sekä palvelujen luokse ovat olleet suunnittelun lähtökohtana. Etenkin yhteyksiä Ojalasta Lamminrahkan suuntaan on painotettu, samoin yhteyksiä Olkahisen ja Atalan kouluille. Kevyen liikenteen reitistöä täydentävät lukuisat ulkoilureitit. Niistä merkittävin on Kaupista Kangasalle johtava seudullinen ulkoilureitti, joka sijoittuu kuntarajalle.

Alueen keskeiset luonto- ja virkistysarvot sekä arkeologiset kohteet on rajattu rakentamisalueiden ulkopuolelle. Halimasjärven luonnonsuojelualueen laajennus on osoitettu luonnonsuojelualueena.

Kaavan valmistelussa on erityisesti huomioitu liito-oravien elinympäristöt ja niiden väliset kulkureitit. Merkittävin liito-oravien elinympäristö sijaitsee Aitolahdentien varressa Olkahisenlahden murroslaakson läheisyydessä.

Ojalan ja Lamminrahkan alueista on tehty kuntien yhteistyönä toimeenpanosuunnitelma, jossa on käsitelty alueen toteutukseen liittyviä keskeisiä kuntien yhteisiä asioita. Näitä ovat vt12 eritasoliittymä sekä liittymästä Lamminrahkan ja Ojalan kautta Aitolahdentielle linjattava yhdyskatu, ARA-rahoituksen hakeminen, vesihuoltoverkostojen runkolinjat, yhtenäiskoulu, joukkoliikenne sekä seudullinen ulkoilureitti.

Aikataulutuksen mukaan ensimmäiset uudet asukkaat muuttavat Ojalan alueelle vuonna 2017 ja Lamminrahkaan 2019. Merkittävimmät yhteiset rakentamiskohteet, vt12 eritasoliittymä ja yhtenäiskoulu, tulee olla käytettävissä vuonna 2019. Tavoitteena on asettaa Ojalan ja Lamminrahkan osayleiskaavaehdotukset maaliskuussa samanaikaisesti nähtäville.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.