maijankylki

Sisäministeriö on antanut eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomuksen poliisin tiedonhankinnasta ja valvonnasta vuonna 2013. Poliisi käytti salaisia tiedonhankintakeinoja edellisvuotta enemmän. Esimerkiksi pakkokeinolain mukaisten telekuuntelun ja televalvonnan lupien ja kohdehenkiöiden määrät lisääntyivät.

Poliisihallitus kerää vuosittain poliisiyksiköiltä tiedot poliisin tiedonhankinnasta ja sen valvonnasta esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Poliisihallitus laatii tiedoista selvityksen, jonka se toimittaa sisäministeriölle. Selvitys toimii samalla sisäministeriön kertomuksena eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Televalvontalupia myönnettiin viime vuonna 1 963, kun edellisvuonna määrä oli 1 800. Televalvonnan kohteena olleiden henkilöiden määrä oli 1 503. Edellisvuonna kohteena oli 1 377 henkilöä. Televalvontaa kohdistettiin 3 526 liittymään.

Telekuuntelulupia myönnettiin 2 169 vuonna 2013, kun edellisvuonna määrä oli 2126. Telekuuntelun kohteena olleiden henkilöiden määrä oli 768. Telekuuntelua kohdistettiin vuonna 2013 yhteensä 2 802 liittymään, kun edellisvuonna määrä oli 2 458.

Matkaviestinten sijaintitiedon saamiseksi poliisille myönnettiin 213 lupaa vuonna 2013, kun edellisvuonna määrä oli 179.

Telekuuntelua käytetään erityisesti huumausainerikosten selvittämisessä. Televalvonnassa perusteena on useimmiten omaisuusrikos.

Vuonna 2013 tehtiin muutamia uusia peitetoiminta- ja valeostopäätöksiä sekä aikaisempien päätösten jatkopäätöksiä. Poliisihallitus on lisännyt peitetoiminta- ja valeosto-operaatioiden valvontaa. Selvitysten perusteella virheellisiä menettelyjä ei ole havaittu. Poliisin suorittamaa tiedonhankintaa valvotaan sekä ennakoivasti että jälkikäteen.

Poliisihallituksen selvitys poliisin tiedonhankinnasta ja sen valvonnasta tehdään vuosittain. Sitä ei tule sekoittaa poliisihallituksen sisäministeriölle 28.2. luovuttamaan selvitykseen poliisin salaisten tiedonhankintakeinojen, erityisesti tietolähdetoiminnan, valtakunnallisesta yhdenmukaistamisesta.

Poliisin tiedonhankintaa koskevat pakkokeino- ja poliisilain muutokset astuivat voimaan 1.1.2014. Eduskunnan oikeusasiamiehelle nyt annetussa kertomuksessa tiedonhankintaa ja sen valvontaa tarkastellaan kuitenkin vielä vanhan lainsäädännön mukaisesti.

Sisäministeriön kertomus eduskunnan oikeusasiamiehelle poliisin salaisten tiedonhankintakeinojen käytöstä on saatavilla sisäministeriön verkkosivuilta:
www.intermin.fi/suomi/kertomukset

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.