Kainuun ELY-keskus on tänään 5.3.2014 kieltänyt Talvivaara Sotkamo Oy:tä johtamasta metallitehtaan paluuliuosta tai sekundäärialueen liuosta Kuusilammen avolouhokseen. Kieltojen tehostamiseksi on asetettu 150 000 euron uhkasakot. Jos Talvivaara ei noudata kieltoja, voi ELY-keskus tuomita uhkasakot maksettaviksi.

Talvivaara on ilmoittanut johtaneensa metallitehtaan paluuliuosta eli raffinaattia louhokseen yhteensä 141 400 kuutiometriä (m3) 19.12.2013–3.1.2014. Sekundäärialueen liuosta ja valumavesiä yhtiö on ilmoittanut johtaneensa louhokseen yhteensä 175 800 m3 ajalla 26.12.2013–2.1.2014. Raffinaattia on johdettu toistamiseen avolouhokseen noin 138 700 m3 aikavälillä 18.–31.1.2014.

Raffinaatin ja sekundäärialueen liuoksen johtaminen avolouhokseen on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 31.5.2013 antaman ympäristöluvan vastaista.

Kainuun ELY-keskus kehotti 3.1.2013 Talvivaaraa saattamaan toiminnan edellä mainituilta osin ympäristöluvan mukaiseen tilaan. ELY-keskus pyysi samassa yhteydessä Talvivaaraa toimittamaan esityksen toimenpiteistä luvan mukaiseen tilaan pääsemiseksi 31.1.2014 mennessä. ELY-keskus varasi Talvivaaralle 11.2.2014 tilaisuuden tulla kuulluksi ennen tänään annetun hallintopakkopäätöksen tekemistä.

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kainuun ELY-keskus jatkaa Talvivaaran tehostettua valvontaa tekemällä tarkastuskäyntejä kaivosalueelle vähintään kerran viikossa.

Linkki: Kainuun ELY-keskuksen päätös 5.3.2014

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.