terrorism1

Hallitus antoi tänään 6.3. periaatepäätöksen kansallisesta terrorismin torjunnan strategiasta. Terrorismintorjunnan strategian tavoite on estää Suomessa tapahtuva ja Suomesta ulkomaille suuntautuva terroristinen toiminta sekä varautua suomalaisiin ulkomailla kohdistuviin uhkiin. Suomessa terrorismintorjunnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä.

Suomen ensimmäinen kansallinen terrorismintorjunnan strategia valmistui vuonna 2010. Vaikka toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi sen jälkeen, strategiassa arvioidaan, että Suomeen kohdistuvan organisoituneen terrorismin uhka on edelleen matala. Suurimman uhan muodostaa radikaali-islamistinen terrorismi, erityisesti yksittäiset radikalisoituneet henkilöt tai pienryhmät, joilla on valmius väkivallan käyttöön. Tällaisilla henkilöillä ei välttämättä ole konkreettisia yhteyksiä ulkomailla toimivaan terroristijärjestöön muutoin kuin ideologisella tasolla. Poliittisen ja separatistisen terrorismin uhka on vähäinen.

Kansallinen terrorismintorjunnan strategian linjaukset korostavat ennaltaehkäisevää toimintaa ja poikkihallinnollista yhteistyötä, johon sisältyy tiedustelua sekä havaintojen analysointia. Terrorismia estetään tunnistamalla uhkat ja terrorismin taustasyyt jovarhaisessa vaiheessa sekä torjumalla muun muassa terrorismin rahoitusta.

Strategiassa linjataan, että Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön terrorismintorjunnan alalla. Kansainvälisen viranomaisten välisen tiedonvaihdon ja yhteistyön avulla havaitaan uhkia ja riskejä sekä puututaan niihin tehokkaasti huomioimalla oikeusturvaan liittyvät näkökohdat. Suomi noudattaa kaikessa terrorismintorjunnassa ihmis- ja perusoikeuksia sekä oikeusvaltioperiaatetta.

Strategiassa määritellään strategisiin linjauksiin liittyen 22 toimenpidettä. Valtioneuvosto edellyttää, että viranomaiset aloittavat strategian toimenpiteiden täytäntöönpanon suunnittelun vuoden 2014 aikana.

Terrorismin torjunnan strategian on päivittänyt johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimi sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg. Työryhmän jäseninä olivat edustajat eri ministeriöistä, valtioneuvoston kansliasta, Suojelupoliisista, Poliisihallituksesta ja Keskusrikospoliisista.

Lisätietoa sisäministeriön kotisivulla:

www.intermin.fi/fi/turvallisuus/rikostorjunta/terrorismin_torjunta

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.