Maistraattien toimipisteverkon supistaminen

Asiakkaat saavat jatkossa maistraattien palveluja 25 maistraatin omasta toimipisteestä sekä valtiovarainministeriössä valmisteilla olevista julkisen hallinnon yhteisistä asiakaspalvelupisteistä. Maistraattien omaa toimipisteverkkoa on tarkoitus supistaa vuosien 2014–2019 aikana nykyisestä 41 yksiköstä 25 yksikköön.

Toimipisteverkkoon suunnitellut muutokset perustuvat 13.3.2014 julkaistuun Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön johdolla toimineen työryhmän loppuraporttiin. Työryhmän tehtävänä oli selvittää maistraattien toimipisteverkon sopeuttamista siten, että toiminta on tuloksellista, mutta silti asiakaslähtöistä. Työryhmä pisteytti ja asetti maistraattien yksiköt järjestykseen väestöpohjan, henkilökohtaista asiointia edellyttävien suoritteiden määrän sekä yksikön henkilölukumäärän mukaisesti.

Tehdyn tarkastelun perusteella työryhmä ehdottaa, että 16 maistraattien nykyistä yksikköä lakkaa ja niiden palvelut korvataan vaiheittain vuosien 2015–2019 aikana perustettavilla yhteisillä asiakaspalvelupisteillä. Muutamien suorite- ja henkilömäärältään pienten yksiköiden osalta työryhmä ehdottaa kuitenkin nopeampaa etenemistä.

Tarkempi aikataulu maistraattien yksiköiden korvaamiselle yhteisellä asiakaspalvelulla suunnitellaan kevään 2014 aikana sen jälkeen, kun yhteisen asiakaspalvelun siirtymäkauden yksityiskohtainen etenemissuunnitelma on valmistunut. Siirtymisen yhteiseen asiakaspalveluun on suunniteltu tapahtuvan maakunnittain.

”Asiakaspalvelu 2014-hanke tähtää siihen, että maistraattien ohella myös muiden valtion viranomaisten asiakaspalveluita tarjotaan jatkossa yhteisesti. Vaikka suuntaus on vahvasti sähköisiin palveluihin, on tärkeää turvata käyntiasiointi asiakkaille, jotka eivät pysty asioimaan pelkästään sähköisesti”, toteaa kunta- ja hallintoministeri Henna Virkkunen.

Maistraattien palveluja tullaan yhteisen asiakaspalvelun käyttöönoton myötä tarjoamaan myös monilla sellaisilla paikkakunnilla, joista maistraatti on jo aiemmin sulkenut oman toimipisteensä tai joissain maistraattien palveluja ei ole aiemmin ollut lainkaan tarjolla.

Asiakas saa maistraatin palveluja yhteisistä asiakaspalvelupisteistä palveluneuvojan antamana sekä maistraatin omien asiantuntijoiden antamana videoneuvotteluyhteydellä. Tiettyjä palveluita maistraattien asiantuntijat antavat paikan päällä yhteisissä asiakaspalvelupisteissä.

Työryhmä korostaa loppuraportissaan myös sitä, että henkilöstön aseman turvaamiseen tulee kiinnittää toimipisteverkkomuutosten yhteydessä erityistä huomiota. Muutokset tullaan hoitamaan henkilöstön näkökulmasta hallitusti.

Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö on lähettänyt palvelupisteverkkotyöryhmän loppuraportin valtiovarainministeriöön jatkotoimenpiteitä varten. Yksiköiden lakkautukset toteutetaan käytännössä valtiovarainministeriön asetusmuutoksilla. Valtiovarainministeriö lähettää palvelupisteverkkotyöryhmän loppuraportin lausuntokierrokselle maaliskuussa 2014. Ehdotetut toimipisteverkkomuutokset viedään kevään 2014 aikana myös alueellistamisen koordinaatioryhmän käsiteltäväksi.

Palvelupisteverkkotyöryhmän loppuraportti: http://www.avi.fi/web/avi/julkaisut-2014 – Itä-Suomi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.