26775

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta puoltaa humanitääristä ja turvallisuuspoliittista syistä Suomen osallistumista EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa. Valiokunnan mietintö valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa (UaVM 3/2014) valmistui keskiviikkona 19.3.2014.

Ulkoasiainvaliokunta pitää EU:n kriisinhallinta-operaatiota Keski-Afrikassa tärkeänä sekä turvallisuuspoliittisista että humanitäärisistä syistä. Afrikan kehityksen merkitys on tärkeää Euroopan turvallisuudelle myös jatkossa.

Ulkoasiainvaliokunta pitää erittäin huolestuttavana, että EU:n jäsenvaltioilla ei ole ollut halua eikä valmiutta tarjota joukkoja operaatioon ulkoasiainneuvoston yksimielisestä päätöksestä huolimatta. Tämä on merkinnyt, että operaation käynnistäminen on viivästynyt.

Ulkoasiainvaliokunta viittaa aiempiin kannanottoihinsa EU:n taisteluosastojen käytettävyyden lisäämiseksi (UaVL 3/2013 vp). Valiokunta pitää tärkeänä, että Suomi on aloitteellinen niin, että taisteluosastojen käytettävyyttä lisätään kriisinhallinnassa. Tämä voi edellyttää EU:n taistelujoukkojen toiminnan periaatteiden uudelleen arviointia.

Valiokunta peräänkuuluttaa kokonaisvaltaista suunnittelua ja valmistelua ja edellyttää, että vastaisuudessa eduskunnalle toimitettavista selvityksistä ja selonteoista käy ilmi, millä tavalla kokonaisvaltaista kriisinhallinnan lähestymistapaa on noudatettu operaatioiden suunnittelussa niin EU:ssa kuin kansallisesti. Lisäksi valiokunta edellyttää selvitystä jokaisen kriisinhallintaoperaation päätyttyä operaatioille asetettujen tavoitteiden ja vaikuttavuuden toteutumisesta.

Suomi suunnittelee tarjoavansa operaatioon esikuntaupseereita, siviili-sotilas-yhteistyön koordinaatioryhmän ja räjähteiden raivaamiseen tarkoitetun ryhmä, enintään 30 sotilasta. Osallistumisen kustannusarvio on noin 10 miljoonaa euroa kuuden kuukauden ajaksi. Valiokunta edellyttää, että valtioneuvosto täydentää suomalaisen joukon tehtäviin ja kustannuksiin liittyviä tietoja operaation käynnistymisen jälkeen antamalla niistä ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.