laakso_kimmo

Tkt Kimmo Laakso on syntynyt 1961 Huittisissa ja kirjoittanut ylioppilaaksi 1980 Porin lyseosta. Tekniikan tohtoriksi hän väitteli Tampereen teknillisestä yliopistosta 2011. Nykyään Laakso työskentelee Executive Advisorina Ahma insinöörit Oy:ssä. Väitös kuuluu tulevaisuudentutkimuksen alaan.

Kimmo Laakso tarkastelee väitöstutkimuksessaan tiedonkulun haasteita suuronnettomuuksiin varautumisessa ja niissä toimimisessa. Tutkimus osoittaa, että viranomaisten ja yritysten toiminnassa on paljon parannettavaa, ja tarjoaa myös ratkaisuja. Valtaosa esitetyistä parannuksista voidaan saavuttaa toimintatapojen ja asenteiden muutoksilla, eivätkä ne vaadi suuria investointeja, Laakso sanoo.

Tkt Kimmo Laakso tarkasteli tulevaisuudentutkimuksen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan suuronnettomuuksiin varautumista ja niissä toimimista. Onnettomuustilanteet voivat aiheutua ihmisen toiminnasta, luonnon ääritilanteista tai näiden yhteisvaikutuksesta. Laakso keskittyi suuronnettomuuksiin, joiden aiheuttajana on yritys tai jotka tapahtuvat yrityksessä.

Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva suuronnettomuuden hallinnasta ja siihen liittyvistä kommunikaatiohaasteista sekä muodostaa asiantuntijanäkemykseen pohjautuvia ratkaisuja kommunikaation parantamiseksi lähitulevaisuudessa viiden vuoden aikajänteellä.

Laakson mukaan suuronnettomuuksille on tyypillistä, että ne eivät ole hallittavissa päivittäisen perusvalmiuden organisaatiolla ja voimavaroilla. Niissä tarvitaan eri viranomaisten ja yritysten yhteistyötä sekä johtamisjärjestelmien ja resurssien tehostettua yhteiskäyttöä.

– Jotta onnettomuustilanteessa toimijoiden yhteistyö olisi onnistunutta ja tehokasta, osapuolten on välttämätöntä saada aikaan ajantasainen ja oikea kuva siitä, mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan, Laakso sanoo.

Paremmin suunnittelut yhteiset pelastusharjoitukset parantaisivat yhteisymmärrystä

Onnettomuuksiin varautumisessa ja onnettomuustilanteissa kommunikaatio-ongelmat usein johtuvat eri viranomaisten välisen yhteistyön tai viranomaisten ja yritysten välisen yhteistyön niukkuudesta. Laakso arvioi, että asia olisi kohtuullisen helposti korjattavissa.

– Syystä tai toisesta eri viranomaiset ja yritykset kommunikoivat tavalla, joka ei aina ole toiselle osapuolelle yksiselitteistä.

Tutkimustulokset osoittavat selvästi, että viranomaisten tulisi siirtää toiminnan painopistettä ennaltaehkäisevän toiminnan suuntaan. Viranomaisten tulee kerätä valvomaansa toimialaa koskevia parhaita käytänteitä ja hyödyntää niitä yrityksille annettavassa neuvonnassa esimerkiksi onnettomuuksiin varautumisessa ja riskianalyysien laatimisessa. Yritysten puolestaan tulisi aiempaa paremmin nivoa varautumisajattelua osaksi jokapäiväistä liikkeenjohtoa.

? Onnettomuustilanteen hoitamisessa tärkeiden tietojärjestelmien yhteentoimimattomuus nousi esille. Tutkimustulosten valossa niiden kehittäminen näyttäisi olevan haasteellista mutta ei mahdotonta. Samoin yhtenäisten termien puute ja slangin käyttö ovat suuria ongelmia pelastustoimintaan liittyvässä tiedonkulussa. Asian tärkeys korostuu tulevaisuudessa entisestään, sillä moniviranomaistilanteiden nähdään yleistyvän. Aiempaa paremmin suunnitellut viranomaisen ja yritysten pelastusharjoitukset parantaisivat yhteisymmärrystä, Laakso kertoo.

Delfoi-menetelmän avulla luotiin toimiva kommunikaatioprosessi

Tutkimuksen empiiriset havainnot pohjautuvat kolmikierroksiseen Delfoi-prosessiin, jonka asiantuntijoina oli 48 suuronnettomuuskontekstissa toimivan viranomaisen, yrityksen ja sidosryhmän edustajaa. Tulevaisuudentutkimuksessa usein käytetty Delfoi-menetelmä osoittautui tehokkaaksi menetelmäksi myös lähitulevaisuuteen suuntautuvassa ongelmanratkaisussa.

– Delfoin avulla saatiin aikaan toimiva kommunikaatioprosessi erilaisten intressiryhmien edustajien kesken niin, että asiantuntijoiden näkemykset onnistuneesti täydensivät toisiaan.

Laakson Turun yliopistossa tekemä tutkimus on ensimmäinen tulevaisuudentutkimuksen oppiaineessa tehty väitöstutkimus Suomessa.

– Tulevaisuudentutkimuksen alan väitöskirjoja on Suomessa tehty useita. Kimmo Laakson työ on kuitenkin ensimmäinen tulevaisuudentutkimuksen oppiaineen väitöskirja, kertoo professori Petri Tapio.

Tulevaisuudentutkimuksen oppiaine perustettiin Turun yliopistoon viime vuonna ja sen jatko-opintolinja on ainutlaatuinen maailmassa.

***

Perjantaina 22. elokuuta 2014 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Turun kauppakorkeakoulu, Osuuskauppa-sali, Rehtorinpellonkatu 3) julkisesti tarkastettavaksi tekniikan tohtori Kimmo Laakson väitöskirja ”Management of major accidents – Communication challenges and solutions in the preparedness and response phases for both authorities and companies” (Suuronnettomuuksien hallinta – Varautumisessa ja onnettomuustilanteissa esiintyvät kommunikaatio-ongelmat ja ratkaisuehdotuksia sekä viranomaisille että yrityksille). Virallisena vastaväittäjänä toimii dosentti Mikko ValkonenAalto-yliopistosta ja kustoksena professori Petri Tapio.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä:  https://www.doria.fi/handle/10024/98496

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.