Jyväskylässä ja sen lähialueella selvitetään teollisuuslaitoksista viemäriverkostoon johdettavan jäteveden laatua ja määrää. Työn päätavoite on ympäristökuormituksen vähentäminen.

Tilanteen selvittämistä edellyttää Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupa, joka tiukentaa lupaehtoja ja velvoittaa puhdistamoyhtiön sekä alueen vesihuoltolaitokset seuraamaan verkostoihin johdettavien teollisuusjätevesien määrää ja laatua sekä laatimaan tarvittaessa erilliset teollisuusjätevesisopimukset yritysten kanssa.

Nenäinniemen puhdistamolle johdetussa jätevedessä on esiintynyt satunnaisesti poikkeuksellisen suurta orgaanisen ja kiintoaineen kuormitusta, jonka arvioidaan olevan peräisin teollisuudesta. Suuret kuormitusvaihtelut haittaavat jäteveden puhdistusta. Tasaisesti puhdistamolle tuleva jätevesikuorma turvaa parhaiten vakaan ja tehokkaan puhdistusprosessin. Tasainen kuormitus on eduksi myös viemäriverkostolle, jossa se vähentää korroosiota ja hajuhaittoja aiheuttavien yhdisteiden syntyä.

Selvitystyö käynnistyi toukokuussa. Yhteistyöprojektiin osallistuvat Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy, Jyväskylän Energia Oy, Keski-Suomen ELY-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto, Jyväskylän kaupunki sekä Laukaan, Muuramen ja Uuraisten kunnat.

Projektin yhteydessä käydään läpi teollisuuslaitosten ympäristöluvat ja vuosittain otettujen jätevesinäytteiden tulokset. Projekti toteutetaan yhteistyössä alueen teollisuusyritysten kanssa. Jätevesien mukana niistä viemäriin johdettava mahdollinen kiintoaines ja orgaaninen aines ovat useimmiten tuotantoprosessien raaka-ainetta. Tehokkaalla materiaalien käytöllä yritys voi säästää tuotantokustannuksissa ja vähentää toimintansa aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Projektin loppuraporttina valmistuu diplomityö Tampereen teknilliselle yliopistolle.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.